Mölndal: Inga ekonomiska pluseffekter med 3-3 arbetstidsmodellen

I en rapport från vård- om omsorg i Mölndal har en utvärdering gjorts inom äldreomsorgen med arbetstidsmodellen 3-3 på Södergården (demensboende med 8 platser) och på Lackarebäckshemmets kök.
(Ur V-Mölndals hemsida, 051205)

Försöket med denna arbetstidsmodell startade under oktober 2002. 3-3 systemet innebär en förkortning av heltidsmåttet från 37 timmar per vecka till 32,5.

Basen i modellen är att personalen konsekvent arbetar tre dagar och är ledig i tre. Till detta läggs 15 extra arbetsdagar per anställd, som fördelas jämt under året. Bemanningen är densamma veckans alla sju dagar.

Södergården har arbetat helt enligt ”regler” som gäller 3-3 modellen medan däremot köket på Lackarbäckshemmet har använt en ”light-variant”, vilket innebär att organisationen förstärkts med en personal som arbetar måndag till fredag för att höja bemanningen under vardagarna för att få en fungerande verksamhet.

Arbetsmiljön

Personalen uppger att de ser mycket positivt på arbetstidsmodellen samtidigt som de fått lugnare arbetsrytm och känner sig mindre trötta samt mindre stress. På de arbetsplatser försöket har genomförts var sjukskrivningarna låga innan 3-3 modellen infördes. Under projektets gång har sjukskrivningstalen varit fortsatt låga, därför har det varit svårt att dra någon slutsats av hur arbetstidsmodellen har påverkats. Däremot uppger personalen att de orkar mer och känner sig friskare tack vare tredagarsledigheten.

Ekonomi

Tanken i modellen är att kostnaden för personalförstärkningar kompenseras med minskade kostnader för övertid, fyllnadslön och timvikarier. På Södergården gjordes en förstärkning med 0,87 årsarbetare. I en jämförelse för 2005 har gjorts mellan Södergården och likvärdigt boende för dementa, visar att Södergården har en personalbudget som är 360 000 kr högre än andra boende. Således har 3-3 modellen inneburit ökade personalkostnader. Lackarebäckshemmets kök har en utökad bemanning med 0,75 årsarbetare, men har i stort sett klarat verksamheten inom befintlig ram.

Slutsats

I rapporten dras slutsatsen, att om en ekonomisk satsning görs är det också alltid viktigt att prioritera rätt. Till exempel har flera servicehus under senare år i Mölndal förändrat inriktning till äldreboende med fast personalbudget. Av ekonomiska skäl har dessa fått ett lägre personaltal än de riktlinjer som finns på äldreboenden i Mölndal, med en ansträngd arbetssituation som följd. En ekonomisk satsning på dessa boenden är lättare att motivera än att satsa på en arbetstidsmodell på ett fåtal mindre enheter.

3-3 är en intressant arbetstidsmodell som ofta har visat sig ge positiv effekter på personalens arbetsmiljö, men kräver ökade bemanning med kostnadsökningar som följd, vilket är svårt att motivera i kärvt ekonomiskt läge. Avslutningsvis konstateras i rapporten att det inte finns ekonomiskt utrymme för att fortsätta eller utveckla arbetstid enligt 3-3 modellen.

Jan Jonsson (v) ledamot i vård- och omsorg

– Det är klart konstaterat att 3-3 modellen är bra för brukarna, personalen och arbetsgivarparten och själv ser jag detta som en bra lösning för samtliga inom äldreomsorgen. Det är inte bra att ha lägre personaltal på vissa ställen för att klara 3-3 modellen. Med dagens ekonomiska ramar är det inte möjligt att fortsätta detta försök, men kan vi få mer pengar är vi angelägna att få till stånd denna arbetstidsmodell.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv