J.Alexandersson fokuserar på dolda funktionshinder

Jan Alexandersson(v) har lagt en motion till regionfullmäktige angående ”de barn och ungdomar som idag lever med dolda perceptionsstörningar”

Motion till regionfullmäktige

Dolda funktionshinder – Barn i riskzonen

Dolda funktionshinder kan finnas inom många områden. Ett par exempel på ”vanliga” dolda funktionshinder kan vara syn- och hörselstörning.
Det kan också vara barn och ungdomar med dolda funktionshinder i form av perceptionsstörningar, Perception är den grundläggande funktion genom vilken vi människor håller oss informerade om vår omgivning och vår relation till den. Hjärnan bearbetar sinnesintrycken och urskiljer detaljer, sorterar bort ovidkommande intryck och skapar genom det meningsfulla upplevelser.
Dessa perceptionsstörningar som leder till avvikande beteenden som, på ett eller annat sätt, ställer till med problem för dem och/eller deras föräldrar i vardagen: livets dagliga aktiviteter blir inte så självklart enkla som de egentligen borde vara.
Dessa avvikande beteenden ser vi hos barn och ungdomar med läs – och skrivsvårigheter, hos barn och ungdomar med inåtagerande beteende, utåtagerande beteende, avvikande beteende, neuropsykiatriska diagnoser, bokstavsbarn, hjärtebarn, neuromuskulära diagnoser, Angelmans syndrom, Klienefelters och Turners syndrom, Down’s syndrom, CHARGE, motoriska och perceptuella störningar etc.

Barn med avvikande beteenden (fysiskt/motoriskt och/eller psykiskt) kräver ett speciellt behov av bemötande för att inte utveckla ett inåt- eller utåtagerande beteende, ett asocialt beteende. Och det är vi vuxna som bär ett övergripande ansvar för att de inte utvecklar dessa beteenden. Beteenden som kräver psyk-, social- och/eller kriminalvårdsinsatser – en långt mer krävande och kostsammare vård än förebyggande hälsovård!

Barn och ungdomar med syn- hörselträning får idag sitt stöd via regionala- (handikappförvaltningen) och nationella- (specialpedagogiska teamet) verksamheter. Barn och ungdomar med perceptionsstörningar t.ex. ”bokstavsbarnen” får idag diagnos ställd av regionala verksamheter men lämnas sedan tillsammans med sina föräldrar ensamma med en förväntan om att skolan skall ha kunskaper och resurser för ett kompetent omhändertagande.
I Hälso- och sjukvårdslagen finns stöd för att den rätta nivån för dessa barn och ungdomar skall finnas inom hälso- och sjukvården detta stöds finns också i FN:s antagna fördrag gällande barns rättigheter.

Mot bakgrund av som ovan framförs föreslås:

Att ge uppdrag till HSU att ta fram ett regionalt handlingsprogram för de barn och ungdomar som idag lever med dolda perceptionsstörningar.

Jan Alexandersson (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv