Munkedal: V-motioner om folkhälsoklinik och våld mot kvinnor!

Vänsterpartiet Munkedal har lämnatt två motioner till kommunfullmäktige i Munkedal. En av dem är Jan Alexanderssons och handlar om tillgänlig folkhälsoklinik i Munkedals kommun. Den andra motion ”..gällande upprättande av handlingsplan beträffande mäns våld gentemot kvinnor” som har lämnats av Kerstin Wallsby(v) och Jan Alexandersson(v)
Munkedal 2005.10.20

Motion till Kommunfullmäktige i Munkedal gällande tillgänglig folkhälsoklinik i Munkedals kommun.

”Munkedal mer av livet” – så lyder den stolta devisen som skall locka fler att bli attraherade av att vilja bo, leva och verka i vår kommun. Onekligen finns det goda förutsättningar att få ut ”mer av livet” i just vår kommun – ett mer variationsrikt och fängslande landskap än det vi kan erbjuda är svårt att finna. Här finns Gullmarsfjordens inre – dess vackra kulturlandskap – här finns det karga fjällandskapet på Kynnefjäll. För att ge fler möjlighet och tillfälle att få uppleva denna vackra natur, för att skapa ett ökat välstånd – vi vet att fysisk aktivitet är en viktig förebyggande faktor i att motverka de välståndssjukdomar som drabbar många av oss i dagens stressande tillvaro – så behöver det genomföras en grundläggande genomgång av befintliga vandringsleder i vår kommun. Men inte bara befintliga vandringsleder, utan även de stigar och naturliga gångvägar som finns idag skulle kunna uppgraderas till vandringsleder. Nya leder tillskapas i syfte att länka samman olika leder till ett gemensamt system av vandringsleder. Dessa vandringsleder skulle kunna presenteras som en tillgänglig folkhälsoklinik och ge både våra egna innevånare samt tillresta ett unikt tillfälle till rekreation i vår fantastiska natur.

För att ge allmänheten dessa möjligheter vill jag därför:

Att uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samarbete med organisationer, föreningar och andra intresserade genomföra en kartläggning av vandringsleder i Munkedal.

Att en kartläggning genomförs vilka nya leder som skulle kunna vara aktuella att röja och märka ut.

Att ett lämpligt material framställs där dessa vandringsleder presenteras.

Jan Alexandersson, gruppledare kommunfullmäktige(V)

Vänsterpartiet Munkedal

Motion gällande upprättande av handlingsplan beträffande mäns våld gentemot kvinnor.

Enligt FN:s allmänna förklaring (1948) om de mänskliga rättigheterna
ska alla människor oavsett kön, ras, religion, social ställning och sexuell
läggning komma i åtnjutande av de fundamentala fri- och rättigheterna.

Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker på, eller helt upphäver,
kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Våld riktas mot kvinnor i alla
åldrar och samhällsklasser och utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och
hälsa. Våldets orsaker återfinns i den rådande könsmaktsordningen i samhället där
män som grupp har större makt än kvinnor som grupp.

.År 1993 tillsattes Kvinnovåldskommissionen i syfte att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. I propositionen Kvinnofrid 1997/98:55 föreslog regeringen ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var ny och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser
och ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor i nära relationer är ett mycket allvarligt och utbrett problem inte bara för de utsatta kvinnorna och deras barn utan också för samhället i stort. Våldet förekommer i alla samhällsskikt och utgörs av ett komplext mönster av övergrepp från hot om våld till våld med dödlig utgång. Framförallt innebär våldet
ett stort lidande för den enskilda kvinnan och för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland också själva blir utsatta för våld.

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor. I socialtjänstlagen infördes en ny paragraf där socialnämndernas ansvar och skyldigheter markerades för gruppen våldsutsatta kvinnor.
.
Kommunernas arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ha en tydlig målinriktning och bedrivas utifrån en politiskt utarbetad strategi. Frågan måste för ankras bland politiker samt på lednings- och chefsnivå och integreras i kommunens organisation. Risken är annars att frågan blir avhängig av enskilda personers personliga engagemang. En viljeyttring från ansvariga politiker i form av en politiskt antagen handlingsplan med tydliga inriktningsmål är därför det mål vi behöver sträva efter.

Vänsterpartiet i Munkedal föreslår därför att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld gentemot kvinnor.

………………………………….… ……………………………………
Jan Alexandersson (V) Kerstin Wallsby (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv