Lena Jagers: En ’’tia’’ till den fria kulturen!

Vänsterpartiet vill att fria kulturutövare ska få bättre villkor i Västra Götalandsregionen.
Inspirerad av en dialog med företrädare för den fria scenkonsten la vänsterpartiet en motion i samband med budgetfullmäktige i juni 05.
Inspirerad av en dialog med företrädare för den fria scenkonsten la vänsterpartiet en motion i samband med budgetfullmäktige i juni 05.

Motionen tar upp problematiken med de fria kulturutövarnas tuffa vardag och de möjligheter till ekonomiskt stöd via projektmedel som regionen kan bidra med. En tia till det fria kulturlivet står som ett tillspetsat exempel över hur man skulle kunna öronmärka 10 miljoner ( 10 kronor per vuxen invånare) till den fria konsten. Framförallt vill motionen få till stånd ett utredningsuppdrag om nya former för ett stabilt och långsiktigt stöd till de fria konstutövarna. Idag tvingas kulturarbetarna göra ettåriga projekt av sitt dagliga arbete. Bidragen räknas heller inte upp årsvis, dvs de krymper i realiteten.

Projektmedeln utgör en mycket liten del av (2%!!) av RF:s hela budget: 15 milj mot Operans 152 miljoner, Konserthuset 65 miljoner och Film i Väst 16 miljoner.Totalt förfogar KN över 715 milj.

Se motionen ”En tia till den fria kulturen”.

I morgon 29 november debatteras motionen i regionfullmäktige! Se pressmeddelandet

Torsdag 28 november deltog Lena i Sveriges Radio P2 ”Mitt i Musiken” i debatt med regionråd Johnny Nilsson (s) och Per Svensson, presschef på Kulturrådet. Man kan gå in på www.sr.se och klicka sig vidare till P2 och sedan till Mitt i Musiken för att höra programmet som är på 15 min!

Hej och hälsn från Lena

Västra Götaland

2005-11-29

PRESSMEDDELANDE

”Även kulturarbetare har hyra att betala och barn att försörja !”

Vänsterpartiet vill att fria kulturutövare ska få bättre villkor i Västra Götalandsregionen. Många är hänvisade till att göra om sitt kulturutövande till ettåriga projekt för att passa in i regionens mall för stöd. En bildkonstnär får omvandla sitt skapande till ettårigt projekt, en teatergrupps målmedvetna satsning på att nå ut till sin publik måste omformas till en enstaka uppsättning som behöver ekonomiskt stöd och så vidare. Bidraget till utvecklingsprojekt är dessutom magert och skrivs inte upp kontinuerligt som för regionens egna verksamheter.

”Därför har vi lagt en motion i regionfullmäktige för att se över bidragssystemet till den fria kulturen, med syftet att göra stödet mer stabilt och långsiktigt. Kreativiteten och skapandet blir lidande om våra konstutövare inte kan få bättre villkor” säger Lena Jagers Bladini, ledamot i regionfullmäktige och i regionens kulturnämnd. Idag diskuteras motionen i regionfullmäktige.

För mer upplysningar

Ring
Lena Jagers Bladini (v) 070 – 235 78 15
ledamot av regionfullmäktige och kulturnämnden i Västra Götaland

Carina Åström (v)
Regionråd

Jonsered 2005-05-20

Motion till Regionfullmäktige i Västra Götaland

En ’’tia’’ till den fria kulturen

Kulturen har en stark ställning i Västra Götaland och är den region i Sverige som satsar mest offentliga resurser på kulturen. För det ska vi vara stolta.

Men allt är inte tillfredsställande. Ett stort problem är att de offentliga medlen till den fria icke-institutionsbundna kulturen inte räknats upp med index de senaste åren. Så har varit fallet samtidigt som många av regionens stora kulturinstitutioner fått betydande reella ekonomiska tillskott. Resultatet av detta blir att institutionerna prioriterats på den fria kulturens bekostnad. Det är enligt vänsterpartiets uppfattning djupt olyckligt.

Vi menar att det är dags att på allvar analysera effekten av att ständigt mer pengar går till institutionerna. Vi måste till exempel våga ställa oss frågan om kulturens ansenliga del i kostnadsansvaret för museerna, något som försvårar möjligheten att prioritera de samtida och livskraftiga kulturformer som finns bland de fria utövarna. Tillspetsat – har vi mod att prioritera de aktiva kulturutövarna framför till exempel lagring och vård av museiföremål?

För skolbarnen i Västra Götaland finns ett så kallat arrangörsstöd. Dessa pengar används som regel till teaterbesök och liknande. Det är en väl fungerande insats, eftersom vi vill se att många fler barn och ungdomar tar sin rättmätiga plats i institutionernas kulturella utbud. Men barn och ungdomar, likaväl som vuxna, behöver också komma i bättre kontakt med den fria, ’’uppkäftiga’’ kulturen. Det är särskilt viktigt då den i hög grad har en banbrytande, framåtsyftande karaktär.

Utifrån detta synsätt vill vi inför mångkulturåret 2006, lansera idén om ett särskilt ’’öronmärkt’’ stöd till den fria kulturen. Inspirerade av tankegångar framförda inom kulturnämndens Teater-Dans-Musikgrupp, är vår idé att Västra Götalandsregionen satsar 10 miljoner kronor för ändamålet. I runda tal betyder det en 10:a per vuxen invånare. Satsningen ska bidra till att skapa nya arenor och mötesplatser för den kulturella mångfalden i regionen samt tillgodose att den fria och banbrytande kulturen får ett aktivitetsstöd av långsiktig karaktär. Kan dessutom kommunerna gå in med aktivt stöd så är det så mycket bättre. I vänsterpartiets syn på kulturen är ung, experimentell musik minst lika viktig som lokalrevyer, symfoniorkestrar eller operaföreställningar.

Vänsterpartiet har fått gehör för att Västra Götalandsregionen aktivt ska ta del i mångkulturåret genom god framförhållning och bred delaktighet. Vårt förslag om Kulturfestival Västra Götaland har aktualiserats som ett sätt att återkommande manifestera regionens mångfald.

Genom att satsa en tia per invånare kan vi se till att den fria och banbrytande kulturen får ett aktivitetsstöd av långsiktig karaktär. Vi bidrar till att skapa nya arenor och mötesplatser för den kulturella mångfalden i regionen.

Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslås

att regionfullmäktige beslutar ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ett långsiktigt, ’’öronmärkt’’ ekonomiskt stöd
till den fria kulturen.

Dag som ovan

Lena Jagers Bladini (v)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv