V-kommentarer till Mölndals stads budget 2006

(Ur V-Mölndals hemsida)Vänsterpartiets budgetkommentarer brukar ha rubriken ”Hållbar utveckling”. Även denna gång kommer budgetkommentarerna att beröra hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Mölndals stad har en god ekonomi.

Hållbar utveckling. V-kommentarer till Mölndals stads budget 2006
05-10-13
Vänsterpartiets budgetkommentarer brukar ha rubriken ”Hållbar utveckling”. Även denna gång kommer budgetkommentarerna att beröra hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Mölndals stad har en god ekonomi.
Sagt och osagt – Budgetkommentarer till 2006 år budget.
Men rubriken sätter fokus på att budgethandlingen enbart delvis fångar upp det som förhoppningsvis kommer att hända i Mölndal. Men vi kommenterar också det som vi tror är möjligt att åstadkomma.
Ekonomisk styrka
Mölndals stad har numera god ekonomi troligtvis bland de bättre i Västra Götalandsregionens kommuner. Kommunalskatten är också bland de lägre i regionen. Detta är en bild som bekräftas av KFi (Kommunforskning i Västsverige) som sammanställt de finansiella profilerna för regionens kommuner 2002-2004. Enligt budgeten för 2006 skall det ekonomiska överskottet – resultatet bli 74 miljoner kr. Detta ekonomiska överskott rymmer mer än väl ökningen av den så kallade pensionsskulden.
Resultatet är enligt vänsterpartiet något för stort. Men det ger framtida utrymme för de både beslutade och inte ännu beslutade satsningarna på idrott, kultur och utbildning. Vänsterpartiet ser dessa satsningar som mera väsentligt än att sänka skatten.
Nya idrotts- utbildnings och kulturanläggningar
I budgeten finns det med att bandybanan skall få konstgräs. Denna anläggning blir en mindre arena och träningsanläggning för bland annat bandy och fotboll. Den har redan belysning vilket gör att tillskottet på spelbara timmar för fotbollen blir god. Avsikten är att den skall bli klar så fort som möjligt så att Jitex kan spela allsvenskt spel på denna plan.
Medel för en fotbollsarena finns med i budgeten 2006 och 2007. Samtal med en sponsor pågår för närvarande.
Fotboll är en idrott en relativt billig sport för sina utövare. Detta är en fördel enligt vänsterpartiet. En del sporter kostar idag mycket pengar för sina utövare vilket hindrar många ungdomar och barn att bli aktiva i dessa idrotter. En konstgräsplan kostar också relativt lite att anlägga och driva. Erfarenheterna från Förbovallen visar också att spontanidrotten ökar. En konstgräsplan behöver inte låsas. Det kan räcka med att bygga hinder för mopeder så att dessa inte kan köra in. Att spontanidrott stimuleras är nästan unikt för konstgräset.
Den fortsatta satsningen på fotboll är mycket viktigt. Konstgräs bör också etableras nära skolor så att både skolidrotten och spontananvändandet under dagtid ökar.
Byggandet av bostäder på Kvarnbyvallen innebär att en fotbollsanläggning försvinner i östra Mölndal. Därför är det absolut nödvändigt att utveckla de kvarvarande fotbollsanläggningarna i östra Mölndal. Horsikaplan bör förbättras och stängslas in så att den inte körs sönder av mopeder. Detta skall klaras inom befintlig budget. Konstgräs måste också etableras på en befintlig grusplan i östra Mölndal. Detta finns inte med i budgeten för 2006 men skall lösas i samband med exploateringen av Kvarnbyvallen.
Föreningarnas behov av nya idrottshallar är stort i Mölndal
Idrottshögskolans fortsatta etablering och expansion i Mölndal fodrar flera idrottshallar under dagtid. Idrottshallarna är idag fyllda med skolidrott. Därför behövs det en multihall i centralt läge troligtvis i Åby fritidsområde. En multihall kan vara förberedd för scenframträdande. En
multihall i Mölndal innebär att två idrottshallar byggs ihop med en öppningsbar vägg mellan dem. Utskjutbara läktare gör att anläggningen kan användas för olika idrotters matcher med publik.
Etableringen av idrottshögskolan i Mölndal kommer att innebära ett kulturhus i Mölndal. Mölndals stads erbjudande till idrottshögskolan innehöll ett löfte om samordning av Mölndals stadsbibliotek och vuxenutbildning med idrottshögskolan. I praktiken behövs det därför nu ett nytt ”kulturhus”. Detta finns inte heller med i budgeten för 2006.
Ny familjecentral i Lindome
Pengar för att strata en familjecentral i Lindome finns med i budgeten. En familjecentral innebär en fördjupad samverkan mellan regionens mödra- och barnavård samt mellan personal från barnomsorgen och socialtjänsten. Syftet med en familjecentral att stödja och hjälpa föräldrar.
Barnomsorgs och utbildningsnämnden – fler specialpedagoger, mindre barngrupper
BoU-nämnden får en förstärkning med fyra specialpedagoger som skall arbeta i högstadiet. Målsättningen med detta är att flera elever skall kunna klara kraven till gymnasiet. Satsningen på att minska antalet barn i barngrupperna fortsätter.
Arbets- och familjestödsnämnden
Arbets- och familjestödsnämnden har idag ekonomiskt underskott. De tillfördes mera pengar i årets budget. Vänsterpartiet kommer att noggrant följa Arbets- och familjestödsnämndens utveckling så att utvecklingen inte blir en destruktiv socialpolitik i Mölndals stad. En del av de åtgärder som nämnden kommer att göra är mycket positiva som exempelvis anställa flera socialsekreterare. Överbelastade socialsekreterare kan inte arbeta effektivt. Stöd blir bristfälligt och handläggningstider blir för långa.
Underhåll av byggnader och vägar
Mölndals stads ekonomiska bekymmer i början på detta sekel har gjort att underhåll av byggnader och vägar minskat kraftigt. Kommunens fastighetsförvaltning får tillbaka en del av pengar (2,2 milj. kr) som tidigare sparats planerat underhåll och gatunämnden får 2006 ett engångsbidrag till vägunderhåll.
Billigare färdtjänst
Vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och SPI bildade i våras en majoritet för att sänka färdtjänsttaxan kraftigt till en nivå motsvarande vad kollektivtrafiken kostar. Detta innebär självklart att resandet också ökar vilket är meningen. För detta har gatunämnden fått 2,3 miljoner kr.
Säkrare skolvägar
Budgetberedningen föreslår att säkrare skolvägar och lekplatser skall vara en målsättning för gatunämnden som lyfts fram 2006.
Kommentarer
Mölndals stad har idag en stark ekonomi som ger möjligheter att satsa framåt. Den satsning som idag kan vara möjlig att göra på utbildning, kultur och idrott är behövlig och önskvärd. Den kommer att göra Mölndal ännu starkare och attraktivare att bo och leva i, säger Jan Kronberg ledamot i budgetberedningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv