Ologiskt rädda spår, men inte trafik

Vi välkomnar att regeringen stoppat Vägverkets arbetsplan för utbygganden av E6 vid Skee söder om Strömstad. För Vägverket har enligt vår mening inte uppfyllt sina åtaganden vad gäller hänsyn till järnvägen. Det är Vägverkets sak, inte Banverkets, att lösa vägutbyggnaden på ett sätt som inte förhindrar trafikeringen på Bohusbanan i norra Bohuslän. Det skriver Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för (v) och Carina Åström, regionråd för (v) i Västra Götaland i en gemensam artikel.
Samtidigt är det ologiskt att rädda spår om inte trafikeringen på Bohusbanan säkras. Det måste även finnas statligt ekonomiskt stöd för tågtrafik på spåren. Annars står vi in för den uppenbara risken att istället Västra Götalandsregionen tvingas använda sin hårt ansträngda ekonomi för detta. I praktiken kan det då handla om att omfördela från vården till trafikering av länsjärnvägar.

Inför den kommande statsbudgeten, som förhandlas mellan regeringen, v och mp, är det viktigt att tåg och järnvägsfrågorna lyfts fram i ljuset. För om inget positivt görs riskeras trafikeringen på många banor. Däribland norra Bohusbanan. Men även andra banor här i Västsverige hotas. Som exempel kan nämnas Kinnekullebanan och Viskadalsbanan. Nämnda banor är beroende av ekonomiskt trafikeringsstöd genom den statliga myndigheten, Rikstrafiken.

Rikstrafiken har dock under de senaste åren brottats med stora ekonomiska problem. Orsaken till det är bland annat att Rikstrafiken fått ta på sig uppgifter som inte finansierats via statsbudgeten. Det handlar främst om att man tvingats lägga allt mer pengar på olönsamma regionala flyglinjer. I många fall handlar det om flygrutter, till och från Stockholm, som ur miljösynpunkt är helt oacceptabla med tanke på att avstånden är så korta att tågtrafiken borde prioriteras. Flyg i stället för tåg rimmar dåligt med målet att skapa goda kollektiva trafiklösningar som i sin tur syftar till att klara miljömålen och jämbördiga möjligheter för kvinnor och män att resa.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har gjort upp med regeringen om investeringar i det nationella väg- och järnvägssystemet. Det förslag som låg till grund för riksdagsbeslutet var framförhandlat mellan våra tre partier. I riksdagsbeslutet finns inte minsta antydning till nedläggning av järnvägar. En nedläggning av den norra delen av Bohusbanan skulle vi således betrakta som avtalsbrott och stridande mot Riksdagens beslut.

På Bohusläningens debattsidor har vi läst inlägg som tyder på att man inte förstått regeringens och riksdagens beslut. Några tycks tro att det bara är att byta järnväg mot väg. Andra menar att det är dags att riva upp spåren. Men det är dess bättre inte möjligt utifrån de beslut som är fattade om transportinfrastrukturen och de årliga budgetbesluten.

Tåg är ur miljösynpunkt den bästa formen av kollektivtrafik. Men för att klara trafikeringen räcker det inte att bara investera i nya järnvägar. Det krävs även underhåll och utbyggnad av de befintliga järnvägarna. Samtidigt krävs det bra material, det vill säga tåg, på spåret.

Det är vår förhoppning att regeringen lyssnar till de goda krafter som kämpar för miljömässigt hållbara transportsystem. Vi vet att fackförbundet SEKO gjort mycket för att uppmärksamma det politiska systemet på behovet av förbättrad trafikering på Bohusbanan. Det samma gäller Naturskyddsföreningen, Järnvägsfrämjandet och många andra. De har genom olika insatser visat på konstruktiva alternativa lösningar till Vägverkets planer. Men dess värre har lyhördheten varit ytterst begränsad.

Vi tror och hoppas att redan antagna transportpolitiska mål, miljömål och inte minst jämställdhetsmål ska vara vägledande i budgetförhandlingarna. Om så är fallet då kommer också den framtida trafikeringen på norra Bohusbanan att säkras.

Karin Svensson Smith (v), ledamot riksdagens trafikutskott
Carina Åström (v), regionråd Västra Götalandsregionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv