En god bostad till allas nytta och välbefinnande!

Allas rätt till bostad – en grundläggande rättighet. Det hävdar Jan Alexandersson och Kerstin Wallsby i Munkedal i en insändare som också varit publicerad i Bohusläningen.
Allas rätt till bostad hör enligt gängse uppfattning till de mest grundläggande rättigheter som bör finnas i ett fullvärdigt demokratiskt samhälle. Men har alla samma rättigheter? – har alla samma möjlighet eller finns här skillnader beroende på om du är ung eller gammal, man eller kvinna eller om du har ett funktionshinder eller inte.

Naturligtvis finns här skillnad i möjligheter – det är därför det finns reglerande lagar och förordningar t.ex. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Förutom nämnda lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åliggande avseende bostadsförsörjning. Men hur hanterar kommunerna detta i verkligheten?

I Munkedals kommun har det visat sig vara en stor ideologiskt inriktad skillnad mellan de politiska blocken i kommunen. En skillnad som visar på hur olika vi ser på samhällets ansvar för de mest utsattas rättighet i vårt samhälle till bostad. Den borgerliga oppositionen, företrädda av C, M och Fp, vill sälja ut det mesta av kommunens fastighetsbestånd till den privata marknaden. Sålunda vill man avyttra bl.a. Rönngården – där möjligheter finns för ett väl fungerande seniorboende, ett anpassat boende för äldre och funktionshindrade på Ranvägen osv. Det har också inkommit en motion från M och Mp där man frågar sig om allmännyttan är till allmän nytta eller till allmän belastning. I sagda motion slås också fast att ”kommunen främst har ett ekonomiskt ansvar inför majoriteten av våra invånare”.
Vilket ansvar tar då den borgerliga oppositionen för den grupp som inte tillhör majoriteten? – den grupp i vårt samhälle som har de största svårigheterna att få sina rättigheter tillgodosedda!

Ett bostadspolitiskt program har utarbetats för Munkedals kommun, programmet är för närvarande ute på remiss. Vänsterpartiet anser att en de viktigaste principerna i detta program är – allas rätt till bostad. Vi anser att såsom situationen ser ut idag där marknadskrafterna får råda och där det i första hand gäller att få lägenheter uthyrda i syfte att generera vinst till aktieägarna, så tryggas inte denna rättighet. Detta gäller såväl både det kommunala bostadsbolaget såväl som privata aktörer.
Vi menar att kommunen har ett tydligt ansvar – vi måste solidariskt kunna bära kostnader för att det skall finnas bostäder till alla – därför är det också viktigt att kommunens egna bostadsbolag Munkbo förvaltar dessa fastigheter.

Den gemensamma ”kakan”, kommunens samlade ekonomi, måste fördelas så att kommunen tar sitt ansvar socialt och ekonomiskt, solidariskt för alla kommuninnevånare.
För att bära detta solidariska ansvar behövs förändrade ägardirektiv dvs. att Munkedals eget bostadsbolag, Munkbo ges rätt till att fördela och hyra ut lägenheter i samverkan med omsorgsförvaltningen (lagreglerat) i syfte att tillskapa möjligheter för ett boende för alla oavsett ålder, kön livssituation eller plånbok.

Om detta kan bli vårt mål – ja då får vi en allmännytta till allas nytta och välbefinnande!

Jan Alexandersson, ledamot i kommunstyrelsen Munkedal
Kerstin Wallsby, ledamot i Munkbos styrelse samt i Omsorgsnämnden Munkedal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv