Motion om mäns våld

Idag är det den internationella kvinnodagen. I Munkedal uppmärksammas detta bland annat genom en motion lagd av två av Vänsterpartiets representater i fullmäktige.
Motion gällande upprättande av handlingsplan beträffande mäns våld gentemot kvinnor.

Enligt FN:s allmänna förklaring (1948) om de mänskliga rättigheterna
ska alla människor oavsett kön, ras, religion, social ställning och sexuell
läggning komma i åtnjutande av de fundamentala fri- och rättigheterna.

Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker på, eller helt upphäver,
kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Våld riktas mot kvinnor i alla
åldrar och samhällsklasser och utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och
hälsa. Våldets orsaker återfinns i den rådande könsmaktsordningen i samhället där
män som grupp har större makt än kvinnor som grupp.

.År 1993 tillsattes Kvinnovåldskommissionen i syfte att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. I propositionen Kvinnofrid 1997/98:55 föreslog regeringen ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var ny och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser
och ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor i nära relationer är ett mycket allvarligt och utbrett problem inte bara för de utsatta kvinnorna och deras barn utan också för samhället i stort. Våldet förekommer i alla samhällsskikt och utgörs av ett komplext mönster av övergrepp från hot om våld till våld med dödlig utgång. Framförallt innebär våldet
ett stort lidande för den enskilda kvinnan och för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland också själva blir utsatta för våld.

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor. I socialtjänstlagen infördes en ny paragraf där socialnämndernas ansvar och skyldigheter markerades för gruppen våldsutsatta kvinnor.
.
Kommunernas arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ha en tydlig målinriktning och bedrivas utifrån en politiskt utarbetad strategi. Frågan måste för ankras bland politiker samt på lednings- och chefsnivå och integreras i kommunens organisation. Risken är annars att frågan blir avhängig av enskilda personers personliga engagemang. En viljeyttring från ansvariga politiker i form av en politiskt antagen handlingsplan med tydliga inriktningsmål är därför det mål vi behöver sträva efter.

Vänsterpartiet i Munkedal föreslår därför att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld gentemot kvinnor.

………………………………….… ……………………………………
Jan Alexandersson (V) Kerstin Wallsby (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv