Vänsterpartiet Bohuslän

Tågstopp i Mölndal

Jan Kronberg (v) har skrivit en motion vars syfte är att utveckla tågtrafiken till och från Mölndal. Motionen har två förslag. SJ har svarat gatukontoret som sänder information om detta svar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige. De senare har ännu inte behandlat motionen.

Tåg från Halland och Mölndal till Stockholm resultat av V-motion?

SJ har svarat på motionen och säger att man tänker inrätta ”en X2000 förbindelse mellan Malmö via Göteborg till Stockholm” men att det inte går att realisera detta i år. SJ säger inget i sitt svar om vilka stationer man avser att trafikera.

På kommunstyrelsens möte den 15 mars 2005 beslöts att Mölndals stad skulle skriva till SJ och framföra önskemålet att denna linje skall stanna i Mölndal.

Kommentarer: Jan Kronberg (v) Ledamot av kommunstyrelsen

Det är självklart roligt att SJ i princip tycker att det är en bra idé att köra direkttåg genom Halland mot Stockholm. Varje år ökar trafiken på motorväg E6 genom Mölndal med ca 2000 bilar per dag. Vägverket skall nu bygga ut motorvägen genom Kållered till 3 filer. Därmed ökar problemen med trängseln i Göteborg. Attraktivare tågförbindelser mot Halland är ett steg för att motverka den ökade biltrafiken och den ökade trängseln på vägarna i Mölndal och Göteborg.

Kan man få ett tågstopp i Mölndal på denna linje blir också många andra plusvärden för Mölndals stad och dess invånare. Dels blir det bättre service för Mölndalsborna. Dels blir Mölndal ännu attraktivare som etableringsort. Ett exempel är idrottshögskolan som Mölndals stad önskar att den skall etablera sig i Mölndals centrum. Självklart hade det nu varit en fördel om vi till dem nu kunnat säga att vi har direkt tågtrafik gentemot Stockholm.

Bättre information om tågtrafiken till och från Mölndal

Jan Kronberg (v) har skrivit en motion vars syfte är att utveckla tågtrafiken till och från Mölndal. Motionen har två förslag. SJ har svarat gatukontoret som sänder information om detta svar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige. De senare har ännu inte behandlat motionen.

Bättre information om och marknadsföring av tågtrafiken till och från Mölndal

Idag finns det ingen information vid Mölndals Bro eller på perrongen om tågtrafiken till och från Mölndal. I motionssvaret framgår det att SJ nu tänker sätta upp tidtabeller m.m. för att informera och marknadsföra tågtrafiken till och från Mölndal. Idag går det så kallade regionala tåg mellan Köpenhamn och Göteborg som stannar i Mölndal och på många andra stationer.

Ett tåg från Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Mölndal till Stockholm

I motionen föreslås det att kommunen tar initiativ till att skapa en dialog mellan SJ, Mölndal och andra kommuner i Halland för att skapa en direkt tågförbindelse till Stockholm. SJ svarar att man har som målsättning att starta en tåglinje som går mellan Malmö och Stockholm som går via Göteborg. Man svarar inte vilka stationer som man tänker stanna på. På grund av brist på fordon kan man inte börja trafikera i år.

Kommentarer

SJ:s svar är mycket positivt. Hälften är vunnit. Det är bra att de nu sätter upp tydliga tidtabeller över vilken tågtrafik som går till och från Mölndal. Det är ännu bättre att det finns en idé och intresse över att utveckla en tågförbindelse till Stockholm som möjligt kan stanna i Mölndal. En sådan linje bör inte passera Göteborg för att vinna tid. Nu gäller det bara att få kommunstyrelsen och eller kommunfullmäktige att uttrycka viljan att få ett tågstopp i Mölndal på en sådan linje.

Det är bra att tågtrafiken utvecklas överhuvudtaget. Vi har också ambitionen att utveckla stadskärnan med en idrottshögskola och mera bostäder på sikt. En bättre annonserad och utvecklad tågtrafik i Mölndal är med och skapar ett attraktivare Mölndal, säger Jan Kronberg (v).

Ja till dialog om gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser

Förra året diskuterades en motion från Vänsterpartiet i Mölndal om att en bättre samordning av resurser till rehabilitering från försäkringskassan, sjukvården och kommunens arbetsförmedling. Motionen avslog då. Men diskussionen har återvänt till Mölndal.

Genom att Härryda tar ett initiativ till samarbete mellan kommunerna, sjukvården och de statliga myndigheterna, arbetsförmedling och försäkringskassan. Nu bjuder Härryda kommun in Mölndals stad och Partille kommun till en diskussion om ett gemensamt arbete för att bättre samordna samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet.

Staten har det senaste året blivit positiv till att försöka åstadkomma en bättre samordning av resurserna. Detta genom att man är villig att betala hälften av de ökade kostnaderna för rehabiliteringsinsatser. Sjukvården skall bidra med 25 % och kommunerna med 25 %.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att utse Bengt Odlöw (s) och Hasse Broberg (f) som Mölndals stads ombud i den diskussion som nu kommer att ske.

Kommentarer: Jan Kronberg (v) ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott
– Det har i Sverige gjorts en del försök att bättre samordna samhällets resurser för rehabilitering. Idag går för mycket resurser åt till passiva åtgärder såsom sjukskrivning och a-kassa. Det går däremot att öka resurserna för rehabilitering. Det verkar äntligen bli en diskussion som leder till att vi nu kan börja arbeta aktivt att få tillbaka människor i jobb eller att få ett bättre fungerande vardagsliv. Utvärderingarna av olika försök visar att det är möjligt att få personer till bättre livskvalité samtidigt som samhället sparar pengar på lång sikt. Lyckad rehabilitering ger också samhället ökade skatteintäkter. Vi har allt att vinna på att svara positivt på ett bra initiativ från Härryda kommun.

V kräver bostadsförmedling i Mölndal

Vänsterpartiet har lagt en motion om att starta en bostadsförmedling i Mölndal. Alla partier i kommunstyrelsen utom vänsterpartiet vill avslå motionen. Kommunfullmäktige ville ha en fylligare utredning innan man slutgiltigt fattade beslut.

Nu har Mona Sahlin sagt att hon snart skall ge besked om det kommer en tvingande lagstiftning om att kommunerna skall ha en bostadsförmedling

Enlig DN nättidning 3 mars 2005 kommer det en skärpning av lagen ”som tvingar alla kommuner att införa kommunal bostadsförmedling”. När kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 mars skulle diskutera motionen kom den att bordläggas. Detta på grund av att man vill vänta på besked från samhällsbyggnadsminister Mona Sahlins om det blir en tvingande lagstiftning om att införa bostadsförmedling i Sveriges kommuner.

Kommentarer: Jan Kronberg (v)

– Jag har besökt Kungsbacka bostadsförmedling. Jag blev imponerad. Det är en bostadsförmedling som bland annat säger sig hjälpa till vid skilsmässor och när unga behöver flytta till eget. Det är ett faktum att många äktenskap och samboförhållande med barn slutar med skilsmässa. Det är viktigt anser jag att föräldrarna kan ha möjlighet att bo nära varandra. För äldre kan en bostadsförmedling också vara till hjälp att hitta en passande lägenhet.

Jag har väldigt svårt att förstå att något som alla inklusive fastighetsägare är nöjda med i Kungsbacka inte är bra i Mölndal. Och det som känns kanske viktigast för mig är barn- och ungdomsperspektivet. Barn skall ha rätt att på enkla sätt ha kontakt med båda sina föräldrar. Detta underlättas självklart av om dessa kan bo i närheten av varandra. Barnen kan därmed också ha bättre kontakt med sina kompisar.

Gör 22 september till en bilfri dag!

EU har tagit ett mycket bra och vällovligt initiativ. Man har proklamerat den 22 september till en bilfri dag. Det skriver Ewy Gahnström i en motion som lämnats in till Uddevalla Kommunfullmäktige och pekar på behoven av att förändra människors beteendemönster – till miljöns fördel.

Sverige har genom Margot Wallström skrivit under ett dokument som innebär att man skall verka för att så många kommuner som möjligt deltar i den bilfria dagen. Svenska lokaltrafikföreningen kommer löpande att informera alla länstrafikbolag i Sverige om ”bilfri dag” projektet.

Det finns ett internationellt nätverk som under flera år dirit ”bilfri dag” projekt. Över tiden har projektet växt och allt fler har anslutit sig till nätverket och många städer står i kö för att söka medlemskap. På nationell nivå i Sverige är det Naturvårdsverket som skall vara kommunerna behjälpliga och ge den information som behövs.

Syftet är att finna nya sätt att resa och medvetandegöra miljöfrågorna. Frågan känns särskilt angelägen eftersom kommunen för närvarande arbetar med framtagandet av en Energiplan som beräknas vara klar under våren, samt framtagandet av klimatstrategi.

Utifrån ovanstående yrkar jag:

att: Uddevalla genomför en ”bilfri dag” den 22 september 2005
att: kontakt tas med andra berörda aktörer för att samordna aktiviteterna
att: Tekniska kontoret och Miljö- och Stadsbyggnad ansvarar för genomförandet

Uddevalla 2005-03-08

Ewy Gahnström (v)

En god bostad till allas nytta och välbefinnande!

Allas rätt till bostad – en grundläggande rättighet. Det hävdar Jan Alexandersson och Kerstin Wallsby i Munkedal i en insändare som också varit publicerad i Bohusläningen.
Allas rätt till bostad hör enligt gängse uppfattning till de mest grundläggande rättigheter som bör finnas i ett fullvärdigt demokratiskt samhälle. Men har alla samma rättigheter? – har alla samma möjlighet eller finns här skillnader beroende på om du är ung eller gammal, man eller kvinna eller om du har ett funktionshinder eller inte.

Naturligtvis finns här skillnad i möjligheter – det är därför det finns reglerande lagar och förordningar t.ex. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Förutom nämnda lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åliggande avseende bostadsförsörjning. Men hur hanterar kommunerna detta i verkligheten?

I Munkedals kommun har det visat sig vara en stor ideologiskt inriktad skillnad mellan de politiska blocken i kommunen. En skillnad som visar på hur olika vi ser på samhällets ansvar för de mest utsattas rättighet i vårt samhälle till bostad. Den borgerliga oppositionen, företrädda av C, M och Fp, vill sälja ut det mesta av kommunens fastighetsbestånd till den privata marknaden. Sålunda vill man avyttra bl.a. Rönngården – där möjligheter finns för ett väl fungerande seniorboende, ett anpassat boende för äldre och funktionshindrade på Ranvägen osv. Det har också inkommit en motion från M och Mp där man frågar sig om allmännyttan är till allmän nytta eller till allmän belastning. I sagda motion slås också fast att ”kommunen främst har ett ekonomiskt ansvar inför majoriteten av våra invånare”.
Vilket ansvar tar då den borgerliga oppositionen för den grupp som inte tillhör majoriteten? – den grupp i vårt samhälle som har de största svårigheterna att få sina rättigheter tillgodosedda!

Ett bostadspolitiskt program har utarbetats för Munkedals kommun, programmet är för närvarande ute på remiss. Vänsterpartiet anser att en de viktigaste principerna i detta program är – allas rätt till bostad. Vi anser att såsom situationen ser ut idag där marknadskrafterna får råda och där det i första hand gäller att få lägenheter uthyrda i syfte att generera vinst till aktieägarna, så tryggas inte denna rättighet. Detta gäller såväl både det kommunala bostadsbolaget såväl som privata aktörer.
Vi menar att kommunen har ett tydligt ansvar – vi måste solidariskt kunna bära kostnader för att det skall finnas bostäder till alla – därför är det också viktigt att kommunens egna bostadsbolag Munkbo förvaltar dessa fastigheter.

Den gemensamma ”kakan”, kommunens samlade ekonomi, måste fördelas så att kommunen tar sitt ansvar socialt och ekonomiskt, solidariskt för alla kommuninnevånare.
För att bära detta solidariska ansvar behövs förändrade ägardirektiv dvs. att Munkedals eget bostadsbolag, Munkbo ges rätt till att fördela och hyra ut lägenheter i samverkan med omsorgsförvaltningen (lagreglerat) i syfte att tillskapa möjligheter för ett boende för alla oavsett ålder, kön livssituation eller plånbok.

Om detta kan bli vårt mål – ja då får vi en allmännytta till allas nytta och välbefinnande!

Jan Alexandersson, ledamot i kommunstyrelsen Munkedal
Kerstin Wallsby, ledamot i Munkbos styrelse samt i Omsorgsnämnden Munkedal

Motion om mäns våld

Idag är det den internationella kvinnodagen. I Munkedal uppmärksammas detta bland annat genom en motion lagd av två av Vänsterpartiets representater i fullmäktige.
Motion gällande upprättande av handlingsplan beträffande mäns våld gentemot kvinnor.

Enligt FN:s allmänna förklaring (1948) om de mänskliga rättigheterna
ska alla människor oavsett kön, ras, religion, social ställning och sexuell
läggning komma i åtnjutande av de fundamentala fri- och rättigheterna.

Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker på, eller helt upphäver,
kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Våld riktas mot kvinnor i alla
åldrar och samhällsklasser och utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och
hälsa. Våldets orsaker återfinns i den rådande könsmaktsordningen i samhället där
män som grupp har större makt än kvinnor som grupp.

.År 1993 tillsattes Kvinnovåldskommissionen i syfte att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. I propositionen Kvinnofrid 1997/98:55 föreslog regeringen ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var ny och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser
och ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor i nära relationer är ett mycket allvarligt och utbrett problem inte bara för de utsatta kvinnorna och deras barn utan också för samhället i stort. Våldet förekommer i alla samhällsskikt och utgörs av ett komplext mönster av övergrepp från hot om våld till våld med dödlig utgång. Framförallt innebär våldet
ett stort lidande för den enskilda kvinnan och för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland också själva blir utsatta för våld.

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor. I socialtjänstlagen infördes en ny paragraf där socialnämndernas ansvar och skyldigheter markerades för gruppen våldsutsatta kvinnor.
.
Kommunernas arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ha en tydlig målinriktning och bedrivas utifrån en politiskt utarbetad strategi. Frågan måste för ankras bland politiker samt på lednings- och chefsnivå och integreras i kommunens organisation. Risken är annars att frågan blir avhängig av enskilda personers personliga engagemang. En viljeyttring från ansvariga politiker i form av en politiskt antagen handlingsplan med tydliga inriktningsmål är därför det mål vi behöver sträva efter.

Vänsterpartiet i Munkedal föreslår därför att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld gentemot kvinnor.

………………………………….… ……………………………………
Jan Alexandersson (V) Kerstin Wallsby (V)

Ny distriktsledning i Bohuslän

Vänsterpartiet i Bohuslän har 5 – 6 mars hållt årskonferens på Ljungskile Folkhögskola. Vid årskonferensen valdes en ny distriktsstyrelse. Till ordförande omvaldes Dan Gahnström.
Bohusdistriktets årskonferens som hölls i Ljungskile Folkhögskola den gångna helgen erbjöd många diskussioner och vi återkommer här på hemsidan med antagen verksamhetsplan inom kort. Årskonferensen valde dock ny distriktsledning. Det blev ett enhälligt omval av ordförande Dan Gahnström, följt av ett lika enhälligt val av övrig distriktsledning.

Ny distriktsstyrelse:

Ordförande:
Dan Gahnström – Uddevalla

Övriga ordinarie ledamöter:

Lars Bäckström – Uddevalla
Carina Åström – Ljungskile
Siv Bergström – Tanumshede
Lasse Selander – Jonsered
Hamza Demir – Partille
Bengt Andersson – Härryda
Ana-Maria Stuparich – Mölndal
Ewy Gahnström – Uddevalla
Ann Lundstedt – Stenungsund

Lars Bäckström kommenterar SAAB

I en kommentar kring dagens beslut kring SAAB i Trollhättan säger vänsterpartiets gruppledare Lars Bäckström:
– Det bästa beslutet för Trollhättan och Sverige hade varit att bygga mellanklassbilarna i Trollhättan. GM:s beslut innebär dock en satsning och ett åtagande om fortsatt produktion och utveckling av SAAB i Trollhättan och det är bra.

Det paket som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet tog fram i höstas för att stärka regionens industribas var ett av bidragen för att bereda väg för den satsningen. Produktionen tycks vara tryggad till 2010. Om tiden därefter vet vi dock ingenting. Det gäller nu att sätta tryck på GM för att trygga jobben och ta fram fler insatser för att stärka Sveriges och industrins konkurrenskraft.
Löntagarnas och näringslivets organisationer har tillsammans och genom Industrikommittén lagt en rad förslag för att stärka industrin. I höstas presenterades t.ex. förslagen ”Forskning för konkurrenskraft- industrins offert till Sverige”.

Vänsterpartiet vill att regering och riksdag ger ett positivt svar på den offerten redan nu i år. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att ett positivt svar skall finnas i den ekonomiska vårproposition som skall lämnas till riksdagen den 14:e april.

Den globala kamp om jobben som nu pågår måste också mötas av politiker och löntagare med krav på att alla företag tar ett socialt ansvar vid omstruktureringar. Konkurrensen måste också mötas med en allt starkare facklig samverkan över nationsgränserna så att inte löntagare ställs mot löntagare.

Mäns våld mot kvinnor

En tvärpolitisk motion har lagts i Uddevalla kommun. En motion som samlar kvinnor från samtliga politiska partier och syftar till att ta tag i problemet med mäns våld mot kvinnor.
Till kommunfullmäktige

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällproblem som fått mer uppmärksamhet under senare år och på senare tid även av vår statsminister Göran Persson. Våld mot kvinnor är också ett individuellt problem, ett relationsproblem och ett folkhälsoproblem
1995 ägde en kvinnokonferens i Peking rum och i det handlingsprogram som FN ställde sig bakom fastställdes att en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett samhälle som är fritt från det könsspecifika våldet.
Våren 1998 fattade riksdagen beslut om regeringens kvinnofridsproposition (1997/1998:55) som innebar:
Förbättring och skärpning av lagstiftningen
Förebyggande åtgärder
Ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor
Även om vi idag i olika verksamheter i Uddevalla arbetar med dessa frågor behöver vi ett gemensamt politiskt ställningstagande.
Vi yrkar därför:

att:
Uddevalla kommun utarbetar en handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor.
I utarbetandet av programmet skall särskilt beaktas
 behovet av förbättrad samverkan och utveckling av resurser mellan myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar
 behovet av att utveckla resurser för misshandlade kvinnor, deras barn och de misshandlande männen
 behovet av information om rättigheter och hjälpmöjligheter till kvinnor
 behovet av fortsatt informations- och utbildningssatsningar för personal och frivilligarbetare, som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och deras barn
 stödinsatser för män, som slår kvinnor

Uddevalla den 4 februari 2005

Nina Berg (c)
Gerd Andersson (fp)
Gunilla Bengtsson (kd)
Gunilla Magnusson (mp)
Gunila Jiven (m)
Louise Persson (s)
Ewy Gahnström (v)

Angående boendesegregation i Partille

Är Oluff Nilssons väg vårt ”lilla Hammarkullen”? Den frågar ställer sig Hamza Demir och Vänsterpartiet i Partille i en motion till fullmäktige.

Boendesegregation är en av de viktiga frågor i modern tid. Boendet ger oss en bild av samhället som visar dess rättvisa, jämlikhet, demokrati och allmänna välfärdsnivå. Hög arbetslöshet, hög kriminalitet, låg utbildning, våld, dåligt deltagande i samhällsbyggnation, utanförskap, misstro mot institutioner och hopplöshet för framtiden är typiska kännetecknar för ett segregerat slumområde. Klass och etnisk tillhörighet är ofta avgörande för individen/familjen som hamnar där.

Hur ser det ut i vår lilla kommun? Fins det boendesegregation i Partille, i så fall i hur stor omfattning? Kan man säga att Oluff Nilssons väg är vårt ”lilla Hammarkullen”? Är det bara ekonomin som styr eller finns det andra faktorer som skapar segregation? Hur påverkar kommunens bostads- och socialpolitik den här frågan? Spelar Partillebo någon roll i detta? Vad kan kommunen göra både kortsiktigt och långsiktigt för att motverka boendesegregation?

Det är dags för en kartläggning och ett handlingsprogram om detta i Partille, dels för att inte bli för sent, dels för att bli ett underlag för översiktsplan, för pågående(?!) handlingsplansarbete för integration och annat politiska arbete.

Därför föreslår (V) att kommunfullmäktige beslutar att
Ge kommunstyrelse i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram mot boendesegregation
i Partille Kommun.

Partille, 050201
Hamza Demir
Vänsterpartiet – Partille

Länk till din partiförening

Arkiv