Motionsbank

 V-Mölndals motion

V säger nej till vinstuttag av Mölndals-bostäder

 

Inför kommunfullmäktiges möte den 23 april presenterar vänsterpartiet genom Åke Nises en intressant motion, som vill ta bort koncernbidraget för Mölndalbostäder.

– Det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder har sedan 1947 byggt och förvaltat hyresrätter i Mölndal. Idag består beståndet av cirka 3500 lägenheter varav drygt 700 är anpassade till särskilt boende, som exempelvis äldreboende och kooperativa hyreslägenheter. Läs mer

Varje år betalar Mölndalsbostäder in 10 miljoner kronor till Mölndals stad i ett så kallat koncernbidrag. Det betyder att varje lägenhet i genomsnitt betalar drygt 238 kronor varje månad i en sorts extra skatt eller avgift till Mölndals stad.

Om vi räknar bort de dryga 750 specialanpassade och kooperativa lägenheterna betyder det att övriga hyresrätter inom Mölndalsbostäder beläggs med en extra avgift/skatt på så mycket som 300 kronor per månad eller 3600 kronor per år.

Om dessa 10 miljoner istället skulle tas ut via skatten motsvarar det en skattehöjning på cirka 7 öre, vilket motsvarar ungefär 17:50 kronor i månaden för en inkomsttagare med 25 000 kronor i månaden.

Ur fördelningssynpunkt vore detta att föredra istället för att låta Mölndalsbostäders hyresgäster först betala sin vanliga inkomstskatt för att sedan dessutom betala skatt/avgift för att man hyr en lägenhet av det kommunala bostadsbolaget. Detta anser Vänsterpartiet är orimligt.

Mölndalsbostäders främsta uppgift är att bygga och förvalta hyresrätter och vi menar att de vinster som bolaget redovisar bör återinvesteras i bolaget till nytta för dagens och framtidens hyresgäster. Allra helst med tanke på Mölndal Vision 2022 som säger att vi ska vara 70000 invånare då.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

Mölndalsbostäder inte längre åläggs att betala koncernbidrag till Mölndals kommun.

 

2014-04-22

För Vänsterpartiet

För mer information kontakta Åke Nises ledamot i kommunfullmäktige

 

V-Stenungsunds motion

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande placering av nytt resecentrum.

 

Stenungsunds kommun står i nära framtid inför en rad komplexa infrastruktur frågor berörande såväl järnväg som väg. K 2020 syftar till att kraftigt öka kollektivtrafikåkandet vilket redan trängselavgiften i Göteborg starkt bidragit till. Halvtimmas trafik med järnväg är önskvärt mer än bara morgon och kväll, även en senare kvällstrafik än idag vore önskvärd. Att få till denna utökade satsning på järnvägstrafiken är en viktig utvecklingsfråga för vår kommun. Inte minst med tanke på den utveckling av kollektivtrafiken som skett i Göta Älvdalen därför måste också ett dubbelspår vara en prioriterad fråga för vår kommun att driva mot både regional och nationell nivå.

En utveckling av den spårbundna trafiken sätter också fokus på planering av framtida spårdragning och nytt resecentrum. Vänsterpartiet tycker att frågan om nytt resecentrum måste inkludera frågan om framtida spårdragning. Ett nytt resecentrum som står klart inom en femårsperiod ska sedan fungera under minst 20 år framåt det betyder att vi redan idag måste tänka oss hur det kan komma att se ut i Stenungsund år 2040. Vi i Vänsterpartiet tycker därför att den nuvarande diskussionen om ett resecentrum i centrumbilden, då inräknat alternativet vid brofästet, måste kompletteras med ett alternativ öster om samhället. Vi tycker att det skulle vara intressant att få belyst frågan om en möjlig placering där Munkeröd – Kyrkenorum skulle kunna vara ett alternativ till dagen sträckning genom samhället. Då inkluderat de bekymmer ett framtida dubbelspår kan ge om den nuvarande sträckningen bibehålls, både för boende och rekreationsmiljö.

Vänsterpartiet vill därför

Att ett ”östra” alternativ tas fram och tas med i den dialog och det beslutsunderlag som ska hanteras framöver.

Att detta blir en fråga för kommunens innevånare att diskutera och det därför anordnas specifika allmänna diskussionsträffar. Där allmänhetens synpunkter ska vara ett betydande inslag i formandet av kommande beslut.

 

 

Stenungsund den 15 november 2013

————————————————————                        ——————————————————

Birgit Lövkvist                                                                                        Jan Alexandersson

——————————————————————————————————————————–

Interpellation av Hamza Demir, fullmäktigeledamot i Partille Kommun.

Vänsterpartiet Partille

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Hur säkerställer Partille kommun yttrandefriheten och tryggheten för sina anställda?

Under snart tre månader har det funnits anklagelser, protester och diskussion kring kommunens personalpolitik och yttrandefrihet. Detta utifrån att två medarbetare på ett kommunalt LSS-boende blivit avstängda från sina jobb.
Detta är enskilda personalärenden som sköts i förhandlingar mellan fackföreningen (Vision och Kommunal) och arbetsgivaren. Men det väcker frågor. Allvarliga anklagelser om inskränkning av yttrandefriheten bland kommunens anställda lyfter frågan till en dimension som är politikens ansvar. Vi här i kommunfullmäktige är ansvariga för kommunens personalpolitik.
För Vänsterpartiet är yttrandefrihet och trygghet för personalen grundläggande för demokratin och en väl fungerande kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har ansvaret för att säkerställa yttrandefriheten och tryggheten för kommunens anställda.
Vi ska ge signalen till de anställda om detta, inte om tystnad och rädsla.

Hur kan vi i kommunfullmäktige säkerställa att vi har en öppen och tolerant personalpolitik som garanterar yttrandefrihet och trygghet?

Partille den 14 maj 2013

 

Hamza Demir

Vänsterpartiet Partille

—————————————————————————————————————————

 

 

Ana Maria Stuparich, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Mölndal lämnar en motion till Mölndals fullmäktige. Hon vill att alla kommunalanställda ska erbjudas en heltidsanställning och att heltid ska vara norm i Mölndals stad.

Motion

Heltidsanställningar i Mölndals stad

 

Rätten till heltidsarbete är en central fråga för jämställdheten mellan kvinnor och män. Cirka 70 procent av dem som arbetar deltid är kvinnor och det är i stor utsträckning ofrivilliga deltider (SCB 2012). Den vanligaste orsaken till kvinnors deltidsarbete är att arbetsgivaren inte erbjuder heltid.

Vänsterpartiet menar att det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete.  För den som är hänvisad till att jobba deltid är det ofta omöjligt att klara sin egen och eventuella barns försörjning. Deltidsarbete innebär inte bara mindre pengar i lönekuvertet varje månad. Deltidsarbetande har också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre ersättning från socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Vidare kan det bli svårt att få banklån, teckna hyreskontrakt och så vidare med bara en deltidslön. I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta blir ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn. Majoriteten av dessa föräldrar är kvinnor.

 

Det ofrivilliga deltidsarbetet drabbar främst kvinnor inom vård, omsorg, restaurang och handel. I branscher där majoriteten av de anställda är män har det under lång tid varit möjligt att organisera arbetet utan någon större omfattning av ofrivillig deltid. Det måste rimligtvis vara möjligt även inom kvinnodominerade branscher.

 

Som kommun ska vi föregå med gott exempel.

Mölndals stad har därför ett stort ansvar som arbetsgivare för att de anställda ska ha möjlighet att arbeta heltid om de önskar.

 

I vår kommun är det många deltidsanställda, framför allt kvinnor.

Andelen deltidsanställda i staden ökade från 27,3%  2011 till 27,4% 2012.

 

Andel deltidsanställda per förvaltning 2012   (i %)

 

Arbets – och familjestödsförvaltningen           10,1

Barnomsorg – och utbildningsförvaltning       17,1

Gatukontoret                                                1,8

Gymnasieförvaltningen                                 27,5

Kommunledningskontoret                            4,5

Kultur – och fritidsförvaltningen                   24,5

Miljö – hälsoskyddskontoret                           4,5

Serviceförvaltningen                                        18,2

Stadsbyggnadskontoret                                      4,5

Vård – och omsorgsförvaltningen                    49,8

 

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:

 

– Att alla kommunalanställda ska erbjudas en heltidsanställning och att heltid ska vara norm i Mölndals stad.

 

– Att alla kommunalanställda som önskar deltid ska ha rätt att gå ned i arbetstid under den tid de önskar.

 

– Att alla tjänster som kommer att utlysas i kommunen ska vara på heltid, med möjlighet att gå ner i tid för den som så önskar.

 

 

Mölndal den 24 april 2013

 

För Vänsterpartiet

Ana Maria Stuparich

 

————————————————————————————————————————————————-

 

Vänsterpartiets politiska kamp för rättvisa och solidaritet pågår även på parlamentariska arenor. De utformas på olika sätt och en av de vanligaste/viktigaste är att lämna motioner, interpellationer till fullmäktige.

De motioner/interpellationer som skrevs av Vänsterpartister i olika kommuner kan inspirera även andra vänsterpartister i andra kommuner. Därför ska försökas samlas motioner/interpellationer i den här sidan.

 

Vänsterpartiet Mölndal

Jerker Hallings motion angående de sociala företagen

Vänsterpartiet vill etablera arbetsintegrerade sociala företag i Mölndal

11-01-20

 

I Mölndal idag finns det inga arbetsintegrerade sociala företag, skriver vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige 19 januari. – Vi vill med denna motion få Mölndal att satsa för att det ska kunna etableras arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för personer med arbetshinder, men också om att utveckla nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet, säger Jerker Halling (V), som själv arbetar med arbetsintegrerande sociala företag.

 

 

Karaktäristiskt för dessa företag är att det finns ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Personer som t.ex. på grund av funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av social utsatthet, inte fått möjlighet att etablera sig på eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden. Dessa målgrupper finns inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och Arbets- och Familjestödsförvaltningen.

Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

– med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter     att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle

– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat    väl dokumenterat sätt

– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter

– företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet.

Majoriteten av medarbetarna i arbetsintegrerade sociala företag är personer som t.ex. på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av social utsatthet inte fått möjlighet att etablera sig på eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden.

Dessa målgrupper finner vi i kommunen främst inom Vård och Omsorgsförvaltningen och Arbets- och Familjestödsförvaltningen. Det är där och tillsammans med näringslivsutskottet som vi främst ska satsa på för denna utveckling.

Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också om att utveckla nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet. Det sociala företagandet binder samman entreprenörskap medmänniskors behov av arbete. Detta är bl.a. vad Mölndals stad ska satsa på för att underlätta etablerandet av arbetsintegrerande sociala företag.

De arbetsintegrerande sociala företagen innebär en vinna-vinna situation för både samhället och den enskilda individen.

De insatser som kan krävas för igångsättandet av dessa företag ger det samhällsekonomiskt, i de fall målgruppen består av f.d. missbrukare/kriminella, på varje satsad krona 9 kronor tillbaka*). Om det handlar om människor med psykiska funktionshinder ger det ca 5 kr tillbaka**) på varje satsad krona. Och då har man inte tagit hänsyn till den mänskliga vinsten av en känsla av ett meningsfullare liv och en bättre livskvalité.

Rent ekonomiskt är det kommunen som tjänar mest på detta p.g.a. mindre kostnader i bl. a. ekonomiskt bistånd och mer skatteintäkter. Vi får ju dessutom fler friskare och nöjdare invånare.

Många aktörer på arbetsmarknads-, rehabiliterings- och näringslivsområdet behöver ökad kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande för att på bästa sätt möjliggöra ett bredare

deltagande i arbetslivet. Det gäller även befolkningen i allmänhet. Man ser att det på många håll redan finns väl utvecklade rutiner för samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att hantera frågor kring arbetsintegrerande socialt företagande, men att kunskapen i allmänhet behöver öka. Kunskaper kring vad det organisatoriskt, ekonomiskt, juridiskt och socialt innebär att bl. a. etablera och driva arbetsintegrerande sociala företag. Dessa kunskaper behöver vi i Mölndal.

*) I. Nilsson & A. Wadeskog om de sociala företagen Basta! och Vägen Ut! 2006

**) I. Nilsson & A. Wadeskog om de sociala arbetskooperativen KOS och Briggen, 2007.

 

Vi vill:

att Mölndal ska utarbeta en plan för att underlätta för arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i kommunen.

att Mölndal ska ha som målsättning att det vid utgången av 2012 ska finnas minst fyra nya arbetsintegrerande sociala företag i Mölndal.

att Mölndal ska sprida kunskap om arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. T.ex. genom att sprida pamfletter, ordna föreläsningar, studiebesök, utbildningar för olika kommunala förvaltningars tjänstemän, politiker, näringsliv och befolkningen i allmänhet.

 

För mer information om sociala företag: Jerker Halling (V) Mölndal

Länkinfo:

http://www.lemat.se/ – Socialt företag hos Vägen Ut!

http://www.beateberg.se/ – Socialt arbetskooperativ hos GF Sak.

http://gfsak.se/ – GF Sak (Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ) är en paraplyorganisation för social företag i Göteborg.

http://vagenutsidor.se/ – Konsortium för Vägen Ut! – kooperativen.

http://www.skoopi.coop/ – Nationell organisation för sociala arbetskooperativ.

http://pust.coop/ – Nationell organisation för utvecklandet av sociala företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening