V Mölndal satsar på skolan och höjer skatten 10 öre i sin budget för 2013

 

 

 

Vänsterpartiet i Mölndal vill inte ha klasser med 33 barn som är fallet på fler skolor. Därför vill de satsa 3 miljoner på grundskolan till de skolor som har dåliga resultat och i de områden som förlorat mest på det nuvarande sätt som man fördelat resurserna. Finansiering görs med en skattehöjning på 10 öre som ger 13,2 miljoner och en utdelning från det kommunala bolaget Kvarnfallet med 13 miljoner. Vänsterpartiet vill avskaffa Vårdnadsbidraget vilket ger oss en effekt på minus 2 miljoner.

                                                         

Kommentarer till Vänsterpartiets förslag till utgiftstak för 2013.

 

Vänsterpartiet värnar om de svaga grupperna i samhället. Därför föreslår vi satsningar inom socialtjänsten/arbetsmarknaden, en fri kollektivtrafik för ålderspensionärer samt kompensation och kvalitetsförstärkning inom funktionshinderområdet och likaså vid våra äldreboenden.

För vår framtida generation vill vi satsa på förskola, skola och fritidshemmen. Vi vill även för de unga inrätta en barnombudsman och en folkhälsoplanerare med inriktning mot unga.

Finansiering görs med en skattehöjning på 10 öre som ger 13,2 miljoner och en utdelning från det kommunala bolaget Kvarnfallet med 13 miljoner.

I följande kommentarer tar vi endast upp de skillnader som finns mellan alliansens förslag och Vänsterpartiets förslag.

 

Arbets- och familjestödsnämnden:

 

Vi räknar med att det ekonomiska biståndet kommer att öka under 2013 p.g.a. arbetslöshet och utförsäkringar från Försäkringskassan och arbetslöshetsförsäkringarna. Vi sätter 2 miljoner för att möta detta.

Vårdnadsbidraget avskaffas vilket ger oss en effekt på -2 miljoner

Genom att satsa 0,8 miljoner för skapande av arbetsintegrerande sociala företag blir det en ny konkret åtgärd för att få ut långtidsarbetslösa i arbete. Detta ger på sikt även större skatteintäkter till kommunen. Alliansen har inga nya förslag för ökandet av sysselsättningsgraden i kommunen.

 

Barnomsorgs- och Utbildningsförvaltningen: 

 

En sämre lärartäthet måste bekämpas med att på grundskolan ge möjligheter till antingen mindre klasser eller fler lärare. Vi ska inte som idag ha klasser med 33 barn som är fallet på fler skolor. Därför vill vi satsa 3 miljoner på grundskolan till de skolor som har dåliga resultat och i de områden som förlorat mest på det nuvarande sätt som man fördelat resurserna.

Vi väljer att ge mer för att stärka kvalitén i förskola och fritidshem. Fakta säger att små barngrupper ger barn de bästa förutsättningarna i livet, därför vill vi satsa 7 miljoner på detta fördelat med 3 miljoner för 1 – 3 år i förskolan, 2 miljoner för 3 – 5 år och 2 miljoner till fritidshem.

Sommarskolan för elever som i åttan visar tecken på att inte klara av nian anser vi ska vara kvar då befintliga resurser inte kommer att kunna hantera detta under skolåret. Till sommarskolan satsar vi 0,1 miljoner.

 

Kommunstyrelsen:

 

Vi vill satsa på en barnombudsman för våra unga. Vi ser hur BRIS idag får ta emot desperata unga som inte vet var de annars ska vända sig. En barnombudsman på halvtid i kommunen kan ta till vara på många av dessa utsatta barns intressen. Det räknar vi med att det kostar 0,3 miljoner.

Barn och ungas hälsa är allt viktigare i en värld där ett stillasittande liv blir allt vanligare. Vi vill därför satsa på en folkhälsoplanerare på halvtid med inriktning mot barn och unga. Det räknar vi kommer att kosta 0,3 miljoner.

 

Gatunämnden:

 

Vi vill avsätta 2 miljoner för fri kollektivtrafik för ålderspensionärer i vår kommun.

 

Vård och Omsorg:

 

Vi vill kompensera för det ökade antalet av nya bostäder som behövs inom funktionshinderområdet, och de därpå följande volymförändringarna inom daglig verksamhet. Sammanlagt räknar vi på en kostnad för detta med 5 miljoner.

Till de kommunala äldreboenden vill vi skapa en kvalitetsförstärkning genom tillsättandet av en halvtidstjänst per äldreboende. För detta krävs en ekonomisk satsning på 1,8 miljoner.

 

Ekonomi för genomförandet.

 

Vårt utgiftstak hamnar på en totalkostnad på 2 872,9 miljoner. D v s en kvalitetsförstärkning med 20,3 miljoner jämfört med alliansens förslag.

Ang investeringsbudgeten har vi inga synpunkter på den i dagsläget och därför ansluter vi oss till budgetberedningens förslag.

Finansieringen för vårt förslag görs genom att vi tar ut en skattesats på 20,36 vilket ger 13,2 miljoner mer än alliansens förslag.

Vidare vill vi ur Kvarnfallet ta en utdelning på totalt 13 miljoner där alliansförslaget innebär ett uttag på 7 miljoner.

Vänsterpartiets förslag innebär att resultatet blir + 44,9 miljoner för kommunen. (Alliansen + 46,0 och (s) + 36,3)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv