V-Lysekil: Utveckla den miljövänliga, klimatsmarta, energieffektiva och säkra järnvägen

Göran Sandström och Håkan Smedja, Vänsterpartiet Lysekil,  skriver en artikel om järnvägens problem och tänkbara lösningar.

De skriver bla

-”Den miljövänliga, klimatsmarta, energieffektiva och säkra järnvägen håller på att haverera inför våra ögon. ”Högerregeringens” politik är kortsiktig och skrämmande och syftar till att riva ner en stor del av samhällsstrukturen. Privata företags kortsiktiga vinst går före samhällets och folkets behov.”

 

Här är hela artikeln:

Vi är en grupp järnvägare och experter som arbetat ihop under några decennier med järnvägens problem, bland annat har vi arbetat hårt mot nedläggningen av det regionala bannätet. Vi har här sammanfattat våra viktigaste synpunkter på dagens problem och möjliga lösningar.

 

Ett av de mest akuta behoven idag är att trädsäkra banorna.
Att minska anslaget som Trafikverket gjort till endast 50 miljoner per år innebär att verket kommer att ställa in tåg om det stormar under flera år
framåt, vilket är fullständigt oacceptabelt. Att röja vegetation inklusive träd utmed banorna ingår i det normala banunderhållet och SJ:s banavdelning hade långt tillbaka på 1900-talet ritningar för hur detta skulle gå till. Men under de senaste 50 årens arbete med nedrustning och avveckling av den svenska järnvägen slopades mycket av det normala banunderhållet.

Ett av de andra mest akuta behoven är att återställa snöröjningskapaciteten i hela landet. Det som har gjorts hittills räcker inte. Under slutet av 1960-talet beställde SJ 20 st. lättare snöröjningslok kallade Tc och 10 st. tyngre kallade Tb. De användes under icke vintertid som godståglok och till att dra arbetståg. De flesta av dessa 30 lok har nu skrotats vilket är en huvudförklaring till de senaste vintrarnas tågtrafikkaos. Tunga snöröjningslok i tillräckligt antal måste åter köpas in. Samtidigt måste effektivare åtgärder vidtas för att skydda banorna mot att snöa igen.

Ytterligare ett akut behov är att bygga upp tillräckliga reserver vad gäller lok, personvagnar, motorvagnar och personal för att klara av när det blir problem i den ordinarie tågtrafiken.

 

Men det är inte bara den vardagliga driften som inte sköts ordentligt. En fyrdubbling av banavgifterna kommer att bli förödande för tågtrafiken, flera mindre godsbolag kör på marginalen, och det kommer att försvinna trafik från järnvägen och den kommer att föras över till landsväg och
sjöfart. Redan ser vi att norska Cargonet lägger ner all sin kombitrafik i Sverige. Banavgifterna var droppen tillsammans med fragmentiseringen av
kombiverksamheten, bland annat upphandlingen av terminalverksamheten från helt andra företag än Cargonet, som därmed förlorat kontrollen över sin produktionskedja.

Att öka banavgifterna utan att öka kilometeravgiften för lastbilstrafik är dessutom snedvriden konkurrens. Banavgifterna sänktes en gång i tiden därför att det inte gick att höja avgifterna för lastbilstrafiken trots att lastbilarna inte betalar sina samhällsekonomiska kostnader tillräckligt. Nu
ökar regering och riksdag kostnaderna för tågtrafiken samtidigt som lastbilstrafiken blir allt billigare på grund av en mängd olika skäl.

Men bland annat ökade banavgifter kommer också att drabba kommunernas, landstingens och regionernas satsning på kollektivtrafik med
regionaltåg. Statens satsning på vägtrafiken ihop med statens misskötsel av järnvägen plus statens sätt att pressa upp tågtrafikens kostnader är ett mycket allvarligt hot mot kollektivtrafiken och tågtrafiken. Snabba, bekväma, rymliga och miljö- och klimatvänliga motorvagnar är betydligt attraktivare än bussar och åstadkommer dessutom en kraftig regionförstoring i motsats till bussar.

Modern tågtrafik har mycket högre produktivitet och intäkter än busstrafik och den samhällsekonomiska lönsamheten är mycket större med
modern tågtrafik än med busstrafik vilket infrastrukturministern helt missat eller inte velat se.

 

Fragmentiseringen av järnvägen måste upphöra. Den måste återgå till en huvudman som har ansvar för trafik och bana med underhåll och
investeringar. Uppdelningen innebär att ingen har det totala ansvaret utan de olika parterna och företagen gör endast det mest nödvändiga och akuta och den nödvändiga samordningen tycks inte kunna ordnas. Många inblandade parter måste göra kortsiktig hög vinst och struntar då ofta till och med att göra det arbete man åtagit sig.

 

Lägg ERTMS på is! Att vältra över kostnaden för ett nytt outvecklat och driftsodugligt trafikledningssystem till operatörerna kommer att bli en ny kvarnsten runt halsen för dessa och tågtrafiken. Att dessutom Tyskland inte kommer att införa ERTMS under överskådlig tid tar udden av
behovet i Sverige.

 

Ovanstående punkter ökar förståelsen av regeringens politik som innebär satsning på vägtrafiken med bl.a. förbifart Stockholm. Alla pålagor på järnvägen gör att tågtrafiken minskar och det kommer att behövas mindre underhåll på järnvägen och färre nyinvesteringar. Regeringens politik blir riktigt klar när dessutom infrastrukturministern säger i tidningen UNT.se att ”buss i stället för tåg kan bli ett alternativ i framtiden eftersom järnvägen är i ett så dåligt skick” och ”med buss får man mer infrastruktur för pengarna, mer nytta kortsiktigt”. Detta sade hon på Transportforum den 10 januari.

 

Järnvägen andas idag pessimism och negativitet, Trafikverket ställer in tåg i förebyggande syfte, banavgifterna ska fyrdubblas, underhållet av banorna är fragmentiserat, upphandlingar görs in absurdum, härom vintern skottade ett företag inre delen av plattformen i Munkedal, ett annat bolag delen närmast plattformen, byråkratin ökar med fragmentiseringen och upphandlingen och alla bolag som ska utföra underhållet, denna kostnad tas från underhåll ochupprustning.

Den miljövänliga, klimatsmarta, energieffektiva och säkra järnvägen håller på att haverera inför våra ögon. ”Högerregeringens” politik är kortsiktig och skrämmande och syftar till att riva ner en stor del av samhällsstrukturen. Privata företags kortsiktiga vinst går före samhällets och folkets behov.

 

I motsats till denna kortsiktiga förgörande politik måste V visa på hur man kan bygga upp samhällsfunktionerna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vad gäller järnvägssystemet finns några viktiga främst tekniska punkter att också tänka på:

 

Vi måste bygga dubbelspår mellan större orter.

Minimihastigheten på alla banor måste upp till 160 km/tim och normal banhastighet för regionaltåg bör helst vara 200 km/tim som många Regina-motorvagnar redan idag klarar av.

Enkelspår med mötesplatser med 40km/tim-växlar till sidospår hör inte hemma i 21:a århundradet, moderna växlar klarar två till tre gånger mer.

Det måste byggas triangelspår på strategiska platser i hela bannätet.

Oelektrifierade sträckor skall elektrifieras, så tågtrafik kan omledas vid störningar bättre än idag. Järnvägen lider av brist på reservvägar/alternativvägar, stopp på stambanorna gör att all trafik avstannar.

 

För Vänsterpartiet Lysekil

Göran Sandström

Håkan Smedja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv