Vänsterpartiet vill etablera arbetsintegrerade sociala företag i Mölndal

Ur V-Mölndals hemsida

I Mölndal idag finns det inga arbetsintegrerade sociala företag, skriver vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige 19 januari. – Vi vill med denna motion få Mölndal att satsa för att det ska kunna etableras arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för personer med arbetshinder, men också om att utveckla nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet, säger Jerker Halling (V), som själv arbetar med arbetsintegrerande sociala företag.

Karaktäristiskt för dessa företag är att det finns ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Personer som t.ex. på grund av funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av social utsatthet, inte fått möjlighet att etablera sig på eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden. Dessa målgrupper finns inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och Arbets- och Familjestödsförvaltningen.

Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

– med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att

få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle

– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl

dokumenterat sätt

– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter

– företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet.

Majoriteten av medarbetarna i arbetsintegrerade sociala företag är personer som t.ex. på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av social utsatthet inte fått möjlighet att etablera sig på eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden.

Dessa målgrupper finner vi i kommunen främst inom Vård och Omsorgsförvaltningen och Arbets- och Familjestödsförvaltningen. Det är där och tillsammans med näringslivsutskottet som vi främst ska satsa på för denna utveckling.

Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också om att utveckla nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet. Det sociala företagandet binder samman entreprenörskap medmänniskors behov av arbete. Detta är bl.a. vad Mölndals stad ska satsa på för att underlätta etablerandet av arbetsintegrerande sociala företag.

De arbetsintegrerande sociala företagen innebär en vinna-vinna situation för både samhället och den enskilda individen.

De insatser som kan krävas för igångsättandet av dessa företag ger det samhällsekonomiskt, i de fall målgruppen består av f.d. missbrukare/kriminella, på varje satsad krona 9 kronor tillbaka*). Om det handlar om människor med psykiska funktionshinder ger det ca 5 kr tillbaka**) på varje satsad krona. Och då har man inte tagit hänsyn till den mänskliga vinsten av en känsla av ett meningsfullare liv och en bättre livskvalité.

Rent ekonomiskt är det kommunen som tjänar mest på detta p.g.a. mindre kostnader i bl. a. ekonomiskt bistånd och mer skatteintäkter. Vi får ju dessutom fler friskare och nöjdare invånare.

Många aktörer på arbetsmarknads-, rehabiliterings- och näringslivsområdet behöver ökad kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande för att på bästa sätt möjliggöra ett bredare

deltagande i arbetslivet. Det gäller även befolkningen i allmänhet. Man ser att det på många håll redan finns väl utvecklade rutiner för samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att hantera frågor kring arbetsintegrerande socialt företagande, men att kunskapen i allmänhet behöver öka. Kunskaper kring vad det organisatoriskt, ekonomiskt, juridiskt och socialt innebär att bl. a. etablera och driva arbetsintegrerande sociala företag. Dessa kunskaper behöver vi i Mölndal.

*) I. Nilsson & A. Wadeskog om de sociala företagen Basta! och Vägen Ut! 2006

**) I. Nilsson & A. Wadeskog om de sociala arbetskooperativen KOS och Briggen, 2007.

Vi vill:

att Mölndal ska utarbeta en plan för att underlätta för arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i kommunen.

att Mölndal ska ha som målsättning att det vid utgången av 2012 ska finnas minst fyra nya arbetsintegrerande sociala företag i Mölndal.

att Mölndal ska sprida kunskap om arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. T.ex. genom att sprida pamfletter, ordna föreläsningar, studiebesök, utbildningar för olika kommunala förvaltningars tjänstemän, politiker, näringsliv och befolkningen i allmänhet.

För mer information om sociala företag: Jerker Halling (V) Mölndal

Länkinfo:

http://www.lemat.se/ – Socialt företag hos Vägen Ut!

http://www.beateberg.se/ – Socialt arbetskooperativ hos GF Sak.

http://gfsak.se/ – GF Sak (Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ) är en paraplyorganisation för social företag i Göteborg.

http://vagenutsidor.se/ – Konsortium för Vägen Ut! – kooperativen.

http://www.skoopi.coop/ – Nationell organisation för sociala arbetskooperativ.

http://pust.coop/ – Nationell organisation för utvecklandet av sociala företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv