Eva-Britt varnar för att vi skall ge upp

Vad betyder Lissabondför-draget? Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v) höll ett engagerat föredrag på Mölndals museum. Vänsterpartiet Mölndal anordnade mötet.

 Ur V-Mölndals hemsida

 

Vad betyder Lissabondför-draget? Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v) höll ett engagerat föredrag

08-08-22

Fördraget är lite känt bland folk i allmänhet eftersom ingen debatt förs om fördraget bland övriga politiker. Vad kvällens möte den 21 augusti klargjorde var att om fördraget genomföras kommer vi i Sverige att få acceptera allt vad parlamentet gör. Fördragets effekter på svensk politik, väcker känslor bland åhörarna som också deltog i debatten på mötet i caféet på Mölndals museum.

 

Eva-Britt varnar för att vi skall ge upp, det kommer att fordras tre fjärdedels majoritet för ett ja i riksdagen för att det skall godkännas, som kommer att tas i slutet av november

Eftersom det var ett öppet möte fanns besökare från andra grupper och partier, bl.a. från hyresgästföreningen i Västra Sverige som såg bostadsfrågan och hyresrättens framtid som viktig.

 

Mötet var förlagt på Mölndals museums café den 21 augusti mellan 18.30 till 20.30 och arrangörer var vänsterpartiet Mölndal, som under samma dag på eftermiddagen haft påannonsering i Mölndal centrum. Eva-Britts redogörelse väckte starka känslor om effekternas negativa följder om Lissabonfördraget kommer att godkännas. Att Irland sagt nej till fördraget i en folkomröstning och i praktiken stoppat fördraget, som skall vara EU:s grundlag, riskeras att köras över.

  Alla medlemsländer måste godkänna fördraget, annars kan det inte träda i kraft. Det räcker inte med 26-1, det måste vara 27-0. Sverige och medlemsländerna skulle förlorat inflytande på nästan 100 politikområden. EU skulle få beslutskompetens på helt nya områden: Kultur, familjepolitik, turism. En EU-president och utrikesminister skall inrättats. Vi skulle ha tappat vårt veto på en mängd områden: terrorismbekämpning, polisarbete, invandrings- och flyktingpolitik är bara några exempel. Det gäller också kollektivavtalslagstiftningen och rättslagsstiftningen m.m. som EU-parlamentet får fria händer att själv bestämma över. I praktiken innebär fördraget att om det genomdrivs får EU in blanko till att bestämma över nationella lagstiftningen i allt som rör svensk politik.  

Eva-Britt varnar för att vi skall ge upp, det fordras tre fjärdedels majoritet för ett ja i riksdagen i slutet av november för att det skall godkännas – så visst kan det finns en chans att stoppa fördraget. Att vänsterpartiet och miljöpartiet säger nej till fördraget, så kan även enskilda politiker från andra partier rösta nej i riksdagen. I vart fall måste det föras en debatt om fördraget. 

  Vänsterpartiet driver krav på att svenska folket, liksom irländarna, ska få folkomrösta om det nya fördraget Oavsett om man är för eller emot mer makt till EU så är det upp till befolkningen att avgöra frågan. Särskilt med tanke på att fördraget innebär den största maktförskjutningen till EU sedan medlemskapet.

Lissabonfördraget som förkastats av medborgarna på Irland genom en folkomröstning är till 96 % detsamma som den EU-grundlag som franska och nederländska folken tidigare röstat nej till. Resultaten av folkomröstningarna visar dels att medborgarna inte vill ytterligare öka EU:s makt, dels att man säger nej till EU:s nyliberala politik och militariseringen genom gemensamt försvar och säkerhets- och utrikespolitik.  Det nya fördraget ökar EU:s maktbefogenheter när det gäller exempelvis civilrätt, straffrätt, sociala frågor och asyl- och invandringspolitik.  

EG-domstolens avgörande i det så kallade Vaxholmsmålet visar att löftena om att kollektivavtal och strejkrätten skulle gälla även efter ett EU-medlemskap var helt tomma löften.

Irlands nej till Lissabonfördraget har öppnat dörren för att kräva ett svenskt juridiskt hållbart undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Kollektivavtal och konflikträtt ska bestämmas i Sverige och inte av EU:s domstol. Lika lön för lika arbete är en princip vi aldrig kan ge avkall på. Förhandlingsläget är urstarkt. Om regeringen och socialdemokraterna inte tar chansen nu så framstår deras bedyrande om värnande om den svenska modellen enbart som tomt prat.

Nu finns tid för ordentlig debatt och översyn av fördragets otydliga skrivningar. När den svenska grundlagen ändras vägs varje ord på guldvåg. När EU-fördragen ändras tycks det inte vara så noga. När viktiga frågor är oklara så överprövar och tolkar juristerna i EU:s domstol fördragens innebörd. Det skapar osäkerhet och leder till minskad legitimitet för Europeiska Unionens fördrag och lagar.  

Bostadspolitiken och hyresrättens framtid – sett ur både EU-perspektiv och den idag gällande svenska bostadspolitiken – belystes. Allt från hur kommunerna planerar markinnehav och tomtförsäljning till bostadsbyggande, problemen med att finansiera byggande av hyresrätter och den bostadsbrist som råder, framför allt för unga människor som efterfrågar små och billiga lägenheter. Idag byggs bostadsrätter och villor med en finansiering som är omöjlig för många som är i behov av lägenhet.

Det finns dessutom en befogad och stor oro över hur EU-lagstiftning i framtiden kan komma att leda till att allmännyttan och hyresrätten förvandlas till sociala bostäder, så kallad social housing. Sociala bostäder leder till en ytterligare segregering i samhället. Det är motsatsen till att se rätten till bostad som en viktig plattform för ett välfärdssamhälle.  

 Läs mer om Grundlagsförslaget : Lissabonfördraget inbakat i EU- och EG- fördragen  

http://www.vguengl.org/showPage.php?ID=1&FM=1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv