V-Mölndal: Borgerlig budget ger sparbeting för vård- och omsorg inför 2008

Sparbeting och planerade nedskärningar oroar oppositionen i vård- och omsorgsnämnden. I en s-reservation som vänsterpartiet ställt sig bakom, krävs att inga nedskärningar görs och påpekar att det är ett feltänkt att sänka ambitionsnivån.

 

 

 

Det ekonomiska läget inför verksamhetsåret 2008 visar att verksamhetens behov ökar i en omfattning som är högre än den ekonomiska ökningstakten som staden förutsatt i sina ramar.

Det betyder att budgetramen i sig innehåller ett sparbeting då ramsättningen inte är relaterad till produktionsvolymen utan tas fram på andra grunder, skriver förvaltningschefen i sammanfattningen.

En riktad uppmaning till att man får vända på slantarna i sin bedömning inför 2008 års budget för nämnden, som tog budgeten i september, där oppositionen reserverade sig mot beslutet. Nu är det kommunfullmäktige i Mölndal som har sista ordet i november, då budgeten skall fastställas.

 

Redan i somras fastställdes ramarna för nämnderna

När det gäller Vård- och omsorgsnämnden som fick 743,2 miljoner kronor att röra sig med av den borgerliga majoriteten medan oppositionen (s, v, mp) föreslog 744,5 miljoner för 2008.

Totalt är det 2,6 miljoner mer som är inlagda i vård- och omsorgs budget av oppositionen Bland annat kan nämnas 1 miljon mer till daglig verksamhet och 1,3 till träffpunkt Mölndalsbro, som man vill ha kvar.

Man kan med fog instämma med reservanterna att skattesänkningen som den borgerliga majoriteten gjorde för 2007 var förhastad – en skattesänkning med 20 öre och 22 miljoner kronor mindre i kommunkassan. Nu kommer effekterna och redan har de borgerliga i somras beslutat lägga ned Träffpunkten Mölndals Bro.

 

Begränsad ekonomi

Med begränsade ekonomiska möjligheter får nu nämnden inrikta sin verksamhet på kvalitet i förhållande till tillgängliga resurser, aktuell lagstiftning och rättsläge, även om medborgarnas önskemål om insatser är av annan dimension än de ekonomiska möjligheter kommunfullmäktige har anvisat. Detta skapar ett starkt behov av prioriteringar inom varje verksamhet och inom hela nämndens ansvarsområde, skriver förvaltningschefen.

 

Äldreomsorgens andel av nämndens kostnadsutveckling minskar relativt och omsorgen för funktionshindrade ökar volymmässigt och kostnadsmässigt inom LSS- verksamheten (lagen om stöd och service) med 10 % årligen.

Vidare påpekas att den volymökning som fullmäktige hittills medgivet har möjliggjort en utbyggnad inom funktionshinderområdet, samtidigt som besparingar genomförts inom äldreomsorgen.

 

Behovet större

Behovet på satsningar är betydligt större inom äldreomsorgen än vad de ekonomiska förutsättningarna är, vilket betonas i att nämndens möjligheter till generella insatser som vänder sig till alla äldre är utomordentligt begränsade och finns enbart inom ramen för den öppna dagverksamheten och i stödet till pensionärsorganisationerna. I reservationen påpekas att det innebär att biståndet till äldre som bäst kommer att ligga på den lagstadgade "skäliga nivån".

– Vänsterpartiets representant i nämnden tillika arbetsutskottet, Marie Lindqvist är bekymrad över utvecklingen.

Av Jan Jonsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv