Mölndal: S, Mp och V har gemensam budgetförslag

Skillnaden mellan det borgerliga budgetförslaget i Mölndal och (s, v, och mp) förslag är drygt 20 miljoner. Bara i lönekompensation till stadens anställda inom de olika förvaltningarna skiljer det över 11 miljoner. Det borgerliga förslaget kommer att få rationaliserings- och besparingseffekter i verksamheten.

  

De båda budgetförslagen kommer upp på Kommunstyrelsens möte 7 juni och Kommunfullmäktige tar sitt beslut den 20 juni. De båda förslagen samt (v) budgetkommentarer finns att studera på  pdf-filer:

Vänsterpartiets kommentarer till budgeten

Borgerliga budgetförslaget

Oppositions (s,v samt mp) budgetförslag med ändringar

 

Borgerliga budgetförslaget:

Budgetförslaget från den borgerliga majoriteten innebär att samtliga kommunala nämnder och styrelser tillsammans erhåller 2 524,3 miljoner. I förhållande till budget för innevarande år är detta en ökning med 166,9 miljoner. Av detta är över 73,9 miljoner kompensation för 2008 års löneökningar.

 

Oppositionens budgetförslag:

Budgetförslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet innebär att samtliga nämnder och styrelser tillsammans erhåller 2 544,6 miljoner. I förhållande till innevarande år är det en ökning med 187,2 miljoner. Av detta är 85,1 miljoner kompensation för 2008 års löneökningar, med en speciell satsning på jämställda löner på 3,7 miljoner.

 

Totalt sett innehåller oppositionens budgetförslag en lönesatsning på 85,1 miljoner jämfört med de borgerligas förslag på 73,9 miljoner

Dessutom vill oppositionen se till att cirka 10 procent av dessa medel ligger hos Personal- och organisationsutskottet för en kraftfullare fördelningspolitik inom personalområdet. 3,7 miljoner är direkt riktad satsning för jämställda löner inom det så kallade BAS systemet.

 

Den kraftfulla lönesatsningen innebär att vi slipper nerdragningar och besparingar på personal inom skolan, barnomsorgen och vården, något som annars kommer att bli nödvändigt.

 

I budgeten syns också en satsning på 4 miljoner på förvaltningsövergripande verksamhet. Det är en morot för att få förvaltningar att samverka över förvaltningsgränser. Även samverkan med externa intressenter kan bli aktuellt. Det är ett Socialdemokratiskt initiativ som skall ses i en tid då förvaltningsgränser har blivit tydligare och samverkan uppenbarligen svårare.

 

I oppositionens budgetförslag kompenseras dessutom Arbets- och Familjestödsnämnden fullt ut för sitt prognostiserade underskott. Totalt får nämnden ett tillskott på 8 miljoner varav 900 000 kronor skall användas till 150 ferieplatser för ungdomar 2008.

 

Inom Barnomsorgs- och utbildningsnämndens område satsar vi 0,5 miljoner på dans inom kulturskolan. Vidare satsar på fortsatt minskning av antalet barn i grupperna i förskolan för att nå fullmäktiges mål om ett barn färre per grupp, något som bl.a. Lennart Svensson (v) varit engagerad i sedan han var ordförande i nämnden. 2008 satsas 1,7 miljoner (halvårsdrift) för att nå målet senast 2012. Inom Vård- och omsorgs område satsar vi 2,8 miljoner för att klara 8 tjänster inom psykiatrin för att hantera självdestruktiva och självmordsbenägna flickor. Vi vill också se till att behålla träffpunkt Mölndalsbro som är beräknad till en kostnad på 4,8 miljoner samt undvika kvalitetsförsämringar i daglig verksamhet på 1 miljon.

 

Kultur- och fritid får utökat anslag för att utöka fritidsgårdarnas öppethållande till 5 dagar/vecka. Det är en satsning på 0,8 miljoner. Vidare föreslås ett utökat bidrag till studieförbunden på 200 000 kronor.

 

Lennart Svensson (v) budgetberedningen, kommenterar

– De borgerliga partierna anser att personalen, genom nerskärningar, själva får ansvar för sina löneavtal och ger därför inte nämnderna full kompensation för löneökningar enligt de nya avtalen. Vi tycker detta synsätt är kränkande mot personalen som vi anser är väl värda framförhandlade löneökningar.

Vänsterpartiet och övrig opposition avsätter pengar för full kompensation av de anställdas lönekostnadsökningar. Men vi vill att Mölndal tar ett fastare grepp om lönepolitiken genom att Personal- och Organisationsutskottet får ett större inflytande över lönesättningen. Vi avsätter 10% (8 mkr) av löneuppräkningen för detta ändamål.

 

Patrik Karlsson (s), kommunalråd

– Jag tycker vi har ett bra budgetförslag med många positiva satsningar. Den tydligaste tycker jag är att vi nu sätter ner fötterna för att driva en aktivare personalpolitik och försöker komma tillrätta med jämställdhetsproblematiken och de snedsitsar som finns inom lönesättningen i Mölndal. Här tycker jag de borgerliga sticker huvudet i sanden, men det har ju varit lite deras taktik hela tiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv