Mölndals årsredovisning 2006 med plus i kassan men nej till jämställda löner

Mölndals stads årsredovisning 2006 visar på en bra ekonomi med ett plusresultat på 116 miljoner kronor. Valåret då den socialistiska majoriteten försvann och de borgerliga tog över i november – sa nej till satsningar på jämställda löner.

 

 Därför känns det lite konstigt att Hans Bergfelt (m) kommunstyrelsens ordförande är presentatör för Mölndals stads årsredovisning. Genom det goda resultatet för 2006 påminner Hans Bergfelt "Som ett resultat av detta sänks nu också kommunalskatten för 2007"- en skattsänkning på 20 öre.

 

De borgerliga tar över

I budgetdebatten inför 2007 års budget som togs i november -06, hade den (s. v. mp) förslag om att 7 miljoner kr tillförs barnomsorgs- och utbildningsnämndens utgiftstak för införande av skolkort (busskort) för barn i årskurs 4 – 9 för vardera åren 2007-2009. Vidare att 1,5 miljoner kr tillförs kommunstyrelsens utgiftstak för arbetet med utjämning av osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor för vart och ett av åren 2007-2009.

– Detta passade inte in på den nya borgerliga majoriteten i Mölndal och förslagen förpassades till papperskorgen. Prioriterat och mycket önskvärt förslag om busskortet för nämnda årskurs fick ingen majoritet. "Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor" passader heller inte in i vokabulären bland de nya ledamöterna som representerar det nya arbetarpartiet (m). Visst, en ny majoritet har Mölndals väljare utsett och får accepteras, så är spelets regler, men resultatet blir därefter eftersom socialistiska och borgerliga värderingar skiljer sig på kommunal nivå.

 

I två tunga nämnder har vänsterpartiet haft ordförandeposten

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden där Lennart Svensson varit ordförande och i Gymnasienämnden Wiwi-Anne Johansson. Resultatet för dessa nämnder och gått jämt upp med ett plus på 0,6 miljoner kr.

 

Åbybadets konkurs dyr

Nämnden för kultur och fritid haft det tufft med ett negativt resultat på 6,3 miljoner kr. Det är främst idrottsanläggningarnas nettokostnader som har ökat med 7,3 miljoner kr främst på grund av konkursen för driftentreprenören vid Åbybadet vilken står för hela 6,9 miljoner kr.

 

Största underskottet 21,3 miljoner har Arbets- och familjestödsnämnden

Det ojämförligt största underskottet har Arbets- och familjestödsnämnden med ett minus på 21,3 miljoner kr. Denna nämnd visar baksidan av Mölndal, det är inte så välbeställt för alla kommuninvånare som man tror och ofta är det svår att prognostisera utvecklingen. Den huvudsakliga orsaken är att försörjningsstöds-kostnaderna inklusive köpta boenden överskred budgeten med 15,4 miljoner kr – en kostnadsökning med 3,4 jämfört med 2005. Övrigt kan nämnas hänföras till vård på institution och familjehem som sammanlagt överskridit budgeten med 11 miljoner kr.

Kostnader för köpta boenden har fortsatt öka under året och uppgick till 14,5 miljoner kr 2006, jämfört med 11,3 för 2005.

Försörjningsstödskostnaderna exklusive köpta boenden uppgår till 41,4 miljoner kr.

 

Skatteintäkterna ungefär 30 miljoner kr högre

Mölndal stad är expansiv och till följd av högkonjunktur i Sverige blev skatteintäkterna ungefär 30 miljoner kr högre än budgeterat. Överskottet får nu täcka upp underskottet på 23 miljoner kr som blev resultatet av nämndernas löpande verksamhet. Under 2006 färdigställdes cirka 360 nya bostäder i kommunen, vidare kan man utläsa att kommunens folkökning samt bostadsbyggande är det högsta sedan 1993. Samtidigt fortsätter näringslivet i Mölndal att växa.

 

Bolagen ger bra avkastning

Mölndals stads totala verksamhet, inklusive stadens helägda bolag, omsatte under året 3,5 miljarder kr med ett samlat positivt resultat på 120,7 miljoner kr. De största bolagen, Mölndals Energi AB och Mölndalbostäder AB redovisade vinster på 56,6 respektive 6,5 miljoner kr.

Det återstår att se utvecklingen i Mölndals stad när vi nu har en borgerlig majoritet under fyra år. Kvar står ändå att några jämställda löner mellan män och kvinnor får vi nog vänta på.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv