Vänsterpartiets årsmöte i Mölndal andas framtidstro

Det var ett välbesökt årsmöte under söndagen med vänsterpartiet i Mölndal, som visar på framtidstro och optimism. En stark organisation som har utvecklats med siktet på att ta igen förlorade mandat till nästa val. På mötet presenterades bl.a. kommunala gruppens verksamhet under 2006.

 

 

07-02-28

 

 

 

Årsmötet fördes med fast hand av riksdagsledamot Wiwi-Anne Johanssson från Mölndal, som var ordförande för årsmötet. Wiwi-Anne hade inga svårigheter att hålla styr på debatten, som var både saklig och ballanserad med kloka inlägg.

 Distriktsombudsmannen Hamsa Demir gav lovord för organisationen i Mölndal som han betraktar som en stark drivkraft inom distriktet och är den största medlemsmässigt och såg framemot distriktets årskonferens i Lysekil den 24 mars.

 De sedvanliga årsmötetsförhandlingarna visar att det är en aktiv v-organisation som finns i Mölndal. Som ordförande omvaldes Ronny Lindqvist och som ny kassör valdes Annika Jansson. Vidare kommer vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen Lennart Svensson att ingå i styrelsen – ett starkt kort för vänsterpartiet i Mölndal. Jan Kronberg som varit mycket aktiv lämnar nu styrelsen och känner att han vill ha en andningspaus för att komma tillbaka senare.

Under året har tillkommit många nya medlemmar och bland den nya styrelsen invaldes fyra nya ledamöter inklusive suppleanter, som aktivt vill utveckla partiet i Mölndal.  I vart fall finns en påtaglig stark framtidstro om partiets utveckling och mycket talar för att allt fler människor anser att vänster inom svensk politik måste utvecklas och stärkas. Allt fler människor har redan drabbats av den borgerliga högerpolitiken med förändringen av a-kassan och oron över den kommande borgerliga politikens utveckling ger anledning till att aktivera sig. Läs mer: Nya styrelsen

 När man studerar partiets årsredovisning för kommunala gruppen under 2006 så är den omfattande. Biläggs som den presenterades på årsmötet:

 "Årsredovisning 2006

Kommunala gruppen – Vänsterpartiet Mölndal

 2006 var ett valår. Kommunalvalet innebar att Vänsterpartiet Mölndal förlorade två mandat och därmed har 4 mandat och två ersättare i kommunfullmäktige.

– Inför valet togs det fram ett omfattande kommunalt program. Gruppledare var Åke Nises och sekreterare var Lennart Svensson. I samband med att det nya kommunfullmäktige tillträde valdes Jan Kronberg till ny gruppledare och till sekreterare valdes Eva Magnusson.

 I ett pressmeddelande i början på året tog Lennart Svensson (v) ordförande för Barnomsorgs- och utbildningsnämnden och Jan Kronberg (v) ordförande för Lokalförsörjningsutskottet initiativ till att påbörja en utveckling av skolans matsalar till elevrestauranger. Syftet var att förebygga de hälsoproblem som uppstår av att unga äter fel, för lite eller för mycket mat.

 Torrekulla Golfklubbs önskemål att arrendera mera mark vid Torekulla turiststation debatterades offentligt under året. Vänsterpartiets hållning var att om golfen skall använda mera mark i området skall detta göras så att man inte kommer i konflikt med andra intressen i området.

 Både i kommunfullmäktige, exempelvis i en interpellation från Jan Kronberg (v) till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, och i massmedia har vänsterpartiet deltagit i debatten om byggandet av centrala bostäder. Vänsterpartiet har varit för en förtätning vilket ger förutsättningar för att skapa en bättre kollektivtrafik vilket leder till bättre miljö. Utglesning av boendet skapar istället stora behov av långa transporter där kollektivtrafiken har svårt att konkurrera. Detta har varit vänsterpartiets hållning.

 Wiwi-Anne Johansson (v) inlämnade för Vänsterpartiet en motion om att Mölndals kommunfullmäktige skulle ställa sig bekom ett uttalande om nej till prostitution och trafficking under fotbolls-VM. Motionen kom senare att avslås av kommunfullmäktige.

 I en motion inlämnad av Wiwi-Anne Johansson ger Vänsterpartiet olika förslag till att timanställda inom vård och omsorg skall få tillsvidareanställning. Motionen är inte positivt besvarad under beredningen. Jan Jonsson (v) reserverade sig mot vård och omsorgsnämndens svar. Motionen är ännu inte behandlad av kommunfullmäktige. 

 Jan Kronberg (v) har verkat för att det skulle byggas en konstgräsplan vid Aktiviteten. Som ordförande för Lfu fick han svara på en interpellation från Inger Schale (fp) om konstgräs är hälsofarligt. Svaret var att de utvärderingar som finns visar att konstgräs använt utomhus inte kan bedömas ha hälsofarliga konsekvenser.

 En motion om att införa tätortstaxa på prov i Mölndal har inlämnats. Förslaget innebar att ett sådant kort skulle kosta ca 300 kr och gälla inom en radie på 2 km från Mölndals bro. Motionen kom att avslås.

 Lennart Svensson (v), ordförande för BoU, och Jan Kronberg (v), ordförande för Lfu, besökte föräldramöten skolor i Lindome för att föra en dialog om skadegörelsen i Lindome och för att informera om de förebyggande åtgärder som planeras genomföras.

 Vänsterpartiet yttrade sig över översiktsplanen och framförde tre egna förslag:

–         Utbyggnadsområdet i Balltorp skall utgå

–         Motorcrossbanan i Hällesåker och i södra Lindome skall utgå ur översiktsplanen

–         Utredningsområdet Mellan Eklanda och Fässbergs By skall planeras för bostäder.

I omröstningen i kommunfullmäktige kom förslaget om att det skall byggas bostäder mellan Fässbergs By och Eklanda att vinna gillande. Detta var det enda ändringsförslaget som kom att gå igenom vilket uppmärksammades i massmedia.

 En motion om snabbare sopning av vägar och gator inlämnades för vänsterpartiet av Jan Kronberg. Syftet med motionen var att åstadkomma bättre luft och ökad trafiksäkerhet för cyklister och andra tvåhjulingar. Motionen kom att bifallas.

 En motion från Jan Kronberg (v) om att förlänga busslinje 754 från östra Mölndal till Fässbergsgymnasiet och Aktiviteten fick en positiv beredning och motionens förslag gick igenom i kommunfullmäktige. En annan motion med förslag om förbättringar av kollektivtrafiken mellan Lindome/Kållered och Åby fritidsområde och Fässbergsgymnasiet avslogs däremot.

 I en motion inlämnad av Jan Kronberg (v) för vänsterpartiet ges förslag på hur man kostandseffektivt kan få tätare kollektivtrafik i östra Mölndal. Förslaget är att servicelinjernas bussar används på morgonen på samtliga linjer i östra Mölndal för att få kvartstrafik. Under motionens beredning föreslås delar av förslagen genomföras. Behandlingen i kommunfullmäktige återstår.

 Lennart Svensson (v), ordförande i BoU,  kom att föra en uppmärksammad strid om avgifter i grundskolan som han ville avskaffa.

 Vänsterpartiet röstade emot både i gatunämnden och i kommunstyrelsen att Storgatan skulle öppnas för genomgående trafik.

 Mölndalsbostäders äldsta fastigheter på Smörräntegatan planeras rivas. Vänsterpartiet och bland annat en enig kultur- och fritidsnämnd vill bevara dessa fastigheter. Så yttrande man sig över ett nytt planförslag.

 I budgeten för 2007 kom vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet att föreslå att fria busskort skulle införas för alla elever i årskurs 4-9 samt att pengar årligen skulle avsättas för att åstadkomma jämställda löner."

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv