Utbildningsutskottsledamot anmäler Gustaf Adolfsskolan till Skolverket

I en anmälan till Skolverket från Rossana Dinamarca, ledamot av riksdagens utbildningsutskott, samt Ray Grönlund, ledamot av barn- och ungdomsnämnden i Landskrona, hävdar undertecknarna att Gustaf Adolfsskolan bryter mot gällande lagstiftning i och med det nu införda språkförbudet.

 

Den lag som åsyftas är ”lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. I anmälan framgår även att beslutet strider mot Minoritetsspråkskonventionen.

Dinamarca och Grönlund begär att Skolverket i avvaktan på juridisk prövning av Gustaf Adolfsskolans beslut stoppar åtgärdens genomförande

Anmälan kan läsas i sin helhet nedan.

För vidare information:
Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v), ledamot av riksdagens utbildningsutskott. 070-254 24 15
Anders Thoré, politisk sekreterare. 08-786 52 48

Anmälan om diskriminering

Fredagen den 19 januari meddelade Gustaf Adolfsskolans rektor, Patrik Helgesson, att eleverna förbjuds att tala något annat språk än svenska under skoltid. Ett beslut som får stöd av kommunstyrelsen ordförande, Torkild Strandberg, och Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Lisa Flinth.
Detta är ett beslut som vi anser strider mot lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Denna lag ålägger huvudmannen ansvar när diskriminering uppstår, men här är det huvudmannen själv som utövar diskriminering gentemot de elever som har ett annat nationellt ursprung än svenskt. I detta fall gör lagen gällande följande:

Direkt diskriminering
9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att behandla barnet eller eleven sämre än denne företrädare för verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat något annat barn eller någon annan elev i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Indirekt diskriminering
10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar barn eller elever med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

Beslutet strider dessutom mot Minoritetsspråkskonventionen som Sverige ratificerat.

Utifrån ovanstående anmäler vi Gustaf Adolfsskolan och Landskrona kommun för diskriminering.

På grund av den skada som den här åtgärden innebär för elever och på grund av risk för en spridningseffekt vill vi även uppmana Skolverket att begära inhibering av åtgärden medan den prövas.

Rossana Dinamarca
Ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
08-786 46 77
0702-54 24 15

Ray Grönlund
Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden i Landskrona
Vänsterpartiet Landskrona
Box 107
261 22 Landskrona
0736-10 30 22

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv