Vänsterpartiet Partilles valplattform: det socialistiska alternativet!

V-Partille fastställde sin valplattform vid medlemsmöte, torsdag, den 15 juni. Efter lång förberedningprocess med utkast, idéskissar, revideringar blev valplattformen färdig. Det beskriver det socialistiska alternativet i Partille kommun.

Här är Vänsterpartiet Partilles valplatform, 2006.

Vänsterpartiet Partille – det socialistiska alternativet!

VI HAR EN PLAN !!!

Vänsterpartiet arbetar för ett röd-grönt Partille- för arbete, demokrati ,rättvisa och socialism !

De senaste åtta åren har vår kommun styrts av en borgerlig politik. Nedskärningar har inneburit att Partilles invånare drabbats av brist på kommunal service och omsorg. Ändå finns det gott om resurser i samhället och Partille är rikare än någonsin. Nu är det dags att byta majoritet och driva en röd-grön politik. En politik som gynnar demokrati, rättvisa, jämställdhet, miljö och integration. En politik som bygger på solidaritet och gemensamt ansvar.
• Ett starkt vänsterparti behövs för att skapa rättvisa.
• Ett starkt vänsterparti är en garant för välfärden i vår kommun.
• Ett starkt vänsterparti krävs för att Partille ska få vänstermajoritet!

Vi har en plan för ett röd-grönt Partille!

DEMOKRATI

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna delta i samhällsbygget.

• Vi vill utveckla dialogen mellan alla medborgare, brukare, föreningar, intressegrupper, näringsliv, personal mfl.
• Låt Partilles ungdomar komma till tals- inrätta ett Ungdomsfullmäktige
• Kommunfullmäktigas demokratiska roll måste stärkas och utvecklas.

JÄMSTÄLLDHET

Det finns fortfarande mycket att göra för att Partille ska bli en jämställd kommun.
• Mer resurser till jämställda löner
• Rätt till heltid
• Kortare arbetstid med bibehållen lön
• Bättre stöd till utsatta kvinnor
• Särskilda insatser till tjejidrotter
• Inför ett jämställdhetsperspektiv i kommunens alla verksamhetsplaner

INTEGRATION

Boendesegregation, diskriminering i arbetslivet och utanförskap i samhällsbygget är ett faktum även i Partille.
• Kommunen ska arbeta aktiv för integration
• Kommunens personal bör spegla den etniska mångfalden i befolkningen.
• SFI- undervisningen ska innehålla praktik och poängtera samhällskunskap

ARBETE

Alla Partillebor har rätt till arbete och försörjning via lön. Idag är särskilt unga vuxna utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Vi vill stärka arbetsrätten och försvara kollektivavtalen. Vi vill omvandla arbetslösheten till trygg sysselsättning och heltidsjobb.

• Nyanställ inom Partille kommun, framförallt inom vård- och omsorg, men också inom skolan
• Lönegapet mellan män och kvinnor ska bort
• Mångfaldsplaner ska följas så att alla har samma rätt till nyanställning
• Pröva anonyma ansökningsformulär
• Stimulera skapandet av ”gröna jobb” inom energisidan
• Fler integrerade arbetsplatser för funktionshindrade

MILJÖ – TRAFIK

Partille är en liten kommun i en expansiv storstadsregion. Det är viktigt att vi värnar våra naturområden och utvecklar ett grönt Partille. Vi vill ha mindre buller och mer frisk luft.

• Miljö- och energitänkande ska genomsyra all verksamhet i kommunen.
• Utveckla alternativa energiformer inom kommunen
• Bullerdämpande åtgärder vid E20 samt sänkt hastighet genom Centrala Partille
• Kommunen ska arbeta för ett utökat kollektivtrafikåkande
• Ingen ny genomfartsleder i Partille, exempelvis Fingösaleden!
• Skrota Jeriko- och Råhultsprojektet
• Ingen avloppstunnel mellan Partille och Lerum

SKOLAN

Vi vill höja kvaliteten i Partilles skolor- och förskolor. För stora klasser och för låg lärartäthet gör att tiden inte räcker till. Vänsterpartiet vill att alla elever ska få stöd och stimulans utifrån kunskapsprofil och lärandestil. Demokrati och jämställdhet ska prägla arbetsformerna i skolan.

• God arbetsmiljö för såväl elever som personal. Stärk elevvården!
• Utveckla elevdemokrati och jämställdhet!
• Fler lärare och mindre klasser/ barngrupper
• Tidiga och förebyggande insatser i förskola och skola – samordnade med socialtjänsten för barn med särskilda behov
• Nolltolerans mot mobbning och all slags diskriminering
• Samtliga skolelever som har behov ska få fria busskort
• Se till att alla ungdomar får sommarjobb!

ÄLDREOMSORG

Under den borgerliga majoriteten är det nog äldreomsorgen som drabbats mest: Nedskärningar, försämringar, instabilitet och oklarheter inför framtiden har väckt oro bland äldre. Kommunens omsorg får inte vara konjunkturanpassad.
• Vi behöver fler äldreboende i kommunen
• Äldreomsorgen kräver en högre personaltäthet
• Mer flexibilitet inom äldreomsorgen – Äldres egna önskemål ska tillvaratas
• Seniorträffar i alla kommundelar med sociala, kultur och friskvårdsaktivteter
• Möt omsorgsbehovet för våra äldre invandrare genom mångkulturella mötesplatser och omsorg på det egna språket

KULTUR – FRITID

Sedan förra valet har den borgerliga majoriteten stängt flera fritidsgårdar och biblioteksfilialer. Vänsterpartiet vill att det ska finnas mötesplatser som är lättillgängliga och nära där man bor.

• Öppna filialbiblioteken igen och gör dem till folkbildnings och – kulturcenter för alla åldrar
• Använd de lokala fritidsgårdarna på ett flexibelt sätt till ungdomskaféer, öppna förskolor, seniorträffar mm.
• Satsa på barn- och ungdomskultur!
• Öka bidragen till kulturskolan!
• Stärk stödet till föreningslivet!
• Öppna ett Friskvårdscenter vid Björndammen med 25 metersbassäng
• Partillebor med missbruksproblem behöver en träffpunkt.

BOSTÄDER

Bostadsbrist och boendesegregationen är stora problem i vår kommun. Särskilt är det ungdomen som drabbas.
• Partillekommun och Partillebo bör arbeta aktivt mot segregation i boendet.
• Inrätta en kommunal bostadsförmedling!
• Bygg fler hyresrätter och ungdomslägenheter!
• Planera Darostomten för bostäder, hotell och idrottsplats

Vänsterpartiet Partille – det socialistiska alternativet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv