Folkhälsa som utvecklingsfaktor

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj presenterade Jan Alexandersson, Vänsterpartiet sin motion om Folkhälsa som utvecklingsfaktor.

Hälsa är en nödvändig och viktig, men underskattad förutsättning för ekonomisk och social tillväxt. Folkhälsans ekonomiska betydelse blir alltmer klar – en frisk befolkning blir allt mer viktig som utvecklingsfaktor – skriver Jan Alexandersson i inledningen av sin motion .

Jan Alexandersson hävdar i sin motion att en viktig utgångspunkt för allt folkhälsoarbete måste vara att minska sociala skillnader i hälsa och att ojämlikheten i hälsa återspeglar andra ojämlikheter i samhället; olika makt och inflytande, ekonomiska skillnader, olikheter i utbildning och boende.
De regionala ojämlikheterna kan t ex utläsas i höga sjuktal, upplevd fysisk och psykisk ohälsa, liksom sociala och könsrelaterade skillnader.

I många kommuner i Västra Götaland idag tar man idag fram som ett komplement, till ordinarie bokslut, så kallade Välfärds- eller folkhälsobokslut.
– Det är nu dags att regionen får ett eget folkhälsobokslut ett dokument som årligen redovisas med det regionala bokslutet, Detta kan också ses som ett komplement till de kommunala redovisningarna säger Jan Alexandersson i en kommentar.

Vänsterpartiet Västra Götaland

Fakta
Välfärdsbokslut presenterar hälsoutvecklingen bland befolkningen i en specifik kommun – en sådan redovisning speglar ett antal faktorer – indikatorer – ibland baserade på de nationella folkhälsomålen annars kommunalt baserade mål. Dessa mål speglar allt ifrån åldersutveckling för kvinnor och män till dagens aktuella fråga om barn och ungdomars utveckling mot allt fler med övervikt. Dessa välfärdsbokslut skall skapa förutsättningar för bättre prioriteringar av de kommunala/regionala medlen i syfte att minska sociala skillnader i hälsa men också att förebygga ohälsa.

För mer information ring:
Jan Alexandersson (V), ledamot regionfullmäktige, tel 0706 61 41 74

Munkedal 2006-05-22

Motion till regionfullmäktige

Folkhälsa som utvecklingsfaktor

Hälsa är en nödvändig och viktig, men underskattad förutsättning för ekonomisk och social tillväxt. Folkhälsans ekonomiska betydelse blir alltmer klar – en frisk befolkning blir allt mer viktig som utvecklingsfaktor.

En viktig utgångspunkt för allt folkhälsoarbete måste vara att minska sociala skillnader i hälsa. Ojämlikheten i hälsa återspeglar andra ojämlikheter i samhället; olika makt och inflytande, ekonomiska skillnader, olikheter i utbildning och boende, kön och etnicitet. De regionala ojämlikheterna kan t ex utläsas i höga sjuktal, upplevd fysisk och psykisk ohälsa, liksom sociala och könsrelaterade skillnader.

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och att inte främja hälsa och verka för att minska hälsoskillnader är enligt vänsterpartiet oacceptabelt. En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för hälsan – strukturellt betingade levnadsvanor kan påverkas av politiska beslut.

Regionfullmäktige har fastställt regionala mål för folkhälsan, vi följer upp verksamheterna i statistik och analys, vi följer beställarnämndernas arbete ibland annat beställarbokslut. Men hur följer vi upp och hur mäter vi folkhälsans utveckling över tid utan att ha ett konkret instrument för det? Vänsterpartiet saknar analys och sammanställning av uppgifter kopplat till den nationella folkhälsopolitiken och de nationella folkhälsomålen. Det finns mycket statistik kopplat till de elva indikatorerna för folkhälsa och i den nationella folkhälsoenkäten som borde ge oss bättre underlag för vårt arbete.

I många kommuner i vår region arbetas idag med så kallade välfärdsbokslut – något som ofta initierats av avtal mellan kommunerna och regionens Hälso- och sjukvårdsnämnder. Att skapa ett regionalt folkhälsobokslut skulle kunna vara ett sätt att ytterligare synliggöra eventuella hälsoskillnader inom regionen (de viktiga ohälsofaktorerna) i syfte att upprätta stöd där så behövs men även för att kunna göra rätt prioriteringar för att nå en hållbar social utveckling i Västra Götaland. Ett regionalt folkhälsobokslut skulle ytterligare kunna stärka samverkan med det lokala folkhälsoarbetet och i sig vara utvecklande för den gemensamma strävan att främja hälsan.

Ett alternativ är att folkhälsobokslutet är en självständig, fjärde del i årsredovisningen. Man kan dessutom arbeta med ett årligt fokusområde i folkhälsobokslutet som fördjupar analysen inom exempelvis barns hälsa, könsskillnader i hälsa, regionala variationer, psykisk ohälsa eller andra områden. När det politiska systemet får veta mer kan vi reagera och agera och koppla folkhälsan tydligare till hela regionens verksamhet.

Mot bakgrund av som ovan framförs föreslås:

Västra Götalandsregionen ska börja med ett årligt folkhälsobokslut.

Jan Alexandersson (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv