Hållbar utveckling – Ett attraktivt Mölndal

Vänsterpartiet vill medverka till att göra Mölndal till en riktigt attraktiv plats att bo och jobba i. Med vår kommunalpolitik kan vi åstadkomma en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har framgångsrikt bidragit till förbättringar i kommunens olika verksamheter. Men det finns fortfarande problem.

Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2006

Under 90-talet präglades politiken av nedskärningar i Mölndals stad. Sverige befann sig i en lågkonjunktur och denna politik var nödvändig för att klara den kommunala ekonomin. I kölvattnet av detta, ser vi idag ett antal följder som ger såväl sociala som samhälleliga problem. En upprustning av välfärden och en satsning på den sociala sektorn är därför en självklar strävan för Vänsterpartiet Mölndal.

Hållbar utveckling – Ett attraktivt Mölndal

Vänsterpartiet vill medverka till att göra Mölndal till en riktigt attraktiv plats att bo och jobba i. Med vår kommunalpolitik kan vi åstadkomma en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har framgångsrikt bidragit till förbättringar i kommunens olika verksamheter. Men det finns fortfarande problem.

Vi har för få bostäder, framför allt för vanliga löntagare och ungdomar. Luften i centrala Mölndal är dålig. I Mölndalsåns dalgång överskrids miljökvalitetsnormerna. Kvinnor har inte jämställda löner. Arbetslösheten är för hög. Alla elever klarar inte övergången från grundskola till gymnasieskolan och barngrupperna i förskolan är fortfarande för stora. Detta är några viktiga frågor för oss i vänsterpartiet. För att skapa ett riktigt attraktivt Mölndal är det viktigt att alla i vår stad behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Förskola

Ensamstående med barn har ofta en pressad ekonomisk situation. Vänsterpartiet Mölndal vill därför sänka barnomsorgsavgiften med minst 200 kr i månaden för dem som tjänar under 20 000 kr.

Utvärderingar av skolverket har visat att det bästa sättet att höja kvalitén i förskolan är att satsa på mindre barngrupper. Vänsterpartiet har sett till att det gjordes en satsning på detta i årets budget. Denna satsning skall fortsätta.

Mölndals stad har blivit känt för framgångsrikt arbete mot buller i förskolan. Detta vill vi fortsätta så att huvuddelen av alla förskoleavdelningar bullersaneras under nästa mandatperiod.

Föräldrastöd

Folkhälsoinstitutet har visat att föräldrastöd kan vara lönsamt. Relativt blygsamma kostnader för föräldrastöd kan enligt forskningen ge långvariga effekter för hur barn och unga mår. Depressioner, ångest och utagerande problem minskar till hälften. Vänsterpartiet vill införa mer föräldrastöd med metoder som har dokumenterad positiv effekt för barns utveckling.

Grundskola

Vänsterpartiet vill ha en skola där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Vänsterpartiets mål är att grundskolan skall vara avgiftsfri och att exempelvis resor och inträden som sker under skoltid inte skall kosta något. Den goda och framgångsrika skolan präglas av tydliga sociala regler som är accepterade båda av elever och de vuxna. Lärarna skall vara pedagoger och behöver därför stödjas av andra yrkesgrupper på skolan. Men det måste också till ett aktivt och kraftfullt socialt arbete och fritidsverksamhet utanför skoltiden för att barn och unga ska må bra. Vänsterpartiet arbetar för fler vuxna i skolan och prioriterar just nu flera specialpedagoger i skolans lägre klasser.

Elevernas inlärningsförmåga påverkas positivt av motion och fysisk aktivitet. Vi arbetar med att skapa skolgårdar som stimulerar till utevistelse och rörelse och det vill vi fortsätta att göra. På vänsterpartiets initiativ har det startats ett utvecklingsarbete kring matsalar och skolmat. Detta utvecklingsarbete måste fortsätta. De erfarenheter och kunskaper som kommit från bullersaneringen av Mölndals stads förskolor skall också komma förskolor till del. Införandet av ”Framtidens klassrum” skall fortsätta. Den satsning som gjorts på att renovera skolornas toaletter så att de är snygga, helkaklade och lättstädade har visat sig fungera mycket bra.

Gymnasiet och vuxenutbildning

Vänsterpartiet vill ha en skola där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Elever ska bedömas och behandlas lika oavsett kön och uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Så står det i den Jämställdhetsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndal som vänsterpartiet tagit fram och fått gehör för. Vi vill att skolan aktivt ska arbeta med planen och därför ska den regelbundet följas upp. Vänsterpartiet vill att alla tjejer i Mölndals gymnasieskolor ska få gå en utbildning i feministiskt självförsvar. Utbildningen ska anordnas av gymnasieskolorna.

Vänsterpartiet har under mandatperioden drivit på så att eleverna på Individuella programmet (IV) har fått en heldagsskola och vi vill verka för att ytterligare resurser satsas på de elever som bäst behöver dem.

Alla nödvändiga läromedel och utflykter ska vara avgiftsfria. Vänsterpartiet vill utveckla arbetet kring skolmat och matsalsmiljö i gymnasieskolorna. Erfarenheter från bullersaneringen av förskolan skall också komma gymnasieskolan till del. Vänsterpartiet vill att skolan aktivt arbetar med elevinflytande. Att elever ska få vara med och bestämma över sin egen arbetsplats bör vara en självklarhet.

Vänsterpartiet har sedan lång tid önskat att vuxenutbildningen skall flytta till centrala lokaler helst i direkt närhet till stadsbiblioteket. Vi vill fullfölja idéerna om ett nytt kulturhus i Mölndals centrum som inrymmer ett nytt bibliotek och lokaler för vuxenutbildning.

Konstgräs, idrottslokaler och Åbyvisionen

På några år har antalet unga medlemmar i föreningslivet ökat från 9000 till 12 500. Projekt som Handslaget där föreningslivet möter barn och unga i skolmiljö för att pröva olika aktiviteter är en del av förklaringen till dessa framgångar. Handslaget måste få fortsätta och helst få möjlighet att utvecklas ytterligare. Men det behövs också nya platser för idrott och motion. Därför behövs det konstgräs i flera stadsdelar exempelvis i Lindome, Kållered och Eklanda. De unga har ett stort behov av idrottshallar och därför vill vi bygga flera idrottshallar till idrott och motion. Vänsterpartiet vill att visionen för Åby fritidsområde fullföljs och att det byggs en fotbollsarena med konstgräs som är öppen för både träning och matcher. Vänsterpartiet vill inte flytta motorcrossbanan till Lindome. Inget hindrar att den flyttar in på militärens skjutbana. Detta är vårt första alternativ.

Kultur

Vänsterpartiet vill bygga ett kulturhus i Mölndals centrum. I Kållered vill vi att biblioteket flyttar ner i markplan i centrum. Vänsterpartiet vill att Mölndals kulturskola fortsätter att bredda sin verksamhet exempelvis med att kunna erbjuda fler deltagare i dans. Kulturnatta, Musik vid vattnet, Föreningsdagen vid Mölndals centrum, Lindomedagen och Bifrostfestivalen är exempel på arrangemang som måste få fortsätta och helst utvecklas. Även Kållered måste få ett eget arrangemang med föreningar och kultur.

Feminism

Det är fortfarande ett strukturellt problem att män och kvinnor lever under olika livs-betingelser i vårt samhälle. Skillnader i könsroller kan återspeglas i självförtroende och egenmakt. I den ungdomsenkät som genomförs varje år i Mölndal framgår det att unga tjejer mår sämre än killarna. De är också föreningsaktiva i mindre utsträckning. Mölndals stad måste hjälpa till att skapa ett föreningsliv som gör att fler unga tjejer hittar sina fritidsaktiviteter.

Att stärka unga tjejers självbild och jobba med jämställdhet är viktigt både i skolan och i föreningslivet. Unga tjejer bör få tillgång till feministiskt självförsvar.

Våra stadsmiljöer bör vara öppna, rena och ha bra belysning, vilket skapar trygghet för tjejer och andra medborgare.

Vänsterpartiet vill avsätta 1,5 miljoner kr årligen för att skapa jämställda löner för dem som är anställda i Mölndals stad. Varje år skall satsningen utvärderas så att den verkligen leder till lika lön för lika arbete.

Vård och omsorg

Antalet äldre-äldre kommer att öka i Mölndal. Många äldre känner idag en oro inför framtiden. Vänsterpartiet anser att det behövs mer satsningar på hemvård och anpassningar av bostaden för att äldre kan bo kvar i sina invanda miljöer och att äldreboenden byggs ut i takt med behovet. Ingen skall känna sig ensam och utelämnad i Mölndal. Vänsterpartiet vill utveckla samlingspunkter och kultur för äldre eftersom detta är viktigt för äldres livskvalité. Vänsterpartiet vill också satsa på dagcentraler där man kan få stimulans och utveckla gemenskap. Vänsterpartiet arbetar för att kvinnor inte skall diskrimineras inom äldrevården utan skall få lika mycket stöd och hjälp som män.

Stöd och service till personer med funktionshinder ska fortsättningsvis byggas ut efter de behov som finns.

I Mölndals kommun har man i flera år målmedvetet arbetat med att öka omsorgs-personalens kunskap. Vänsterpartiet vill skapa utrymma för personalen att dra nytta av dessa lärdomar. Vi tror att ett sätt att skapa detta utrymme är att satsa på fler jobb inom den offentliga sektorn.

Kollektivtrafik

Vänsterpartiet vill ha tätare kollektivtrafik. Vänsterpartiets målsättning är att de flesta linjer skall ha kvartstrafik under rusningstid. Detta kan införas stegvis och börja där det är lättast att genomföra. Vänsterpartiet har exempelvis lagt förslag om att använda servicelinjernas bussar på morgonen då de inte används. På detta sätt kan det bli kvartstrafik i hela östra Mölndal inklusive mellan Kållered och Mölndal.

Vänsterpartiet vill förlänga spårvagnen till Åby fritidsområde. Vi vill förbättra även busstrafiken till både Åby fritidsområde och Aktiviteten på kvällarna.

I en del kommuner i Västra Götaland finns det så kallade tätortskort. Vänsterpartiet Mölndal vill införa ett sådant månadskort för kollektivtrafiken även i Mölndal. I Mölndals centrala delar är miljökvalitetsnormen överskriden eller nära gränsvärdet. En hög andel av biltrafiken är relativt korta resor. Trafiken mellan östra och västra delen av gamla Mölndal kan bara passera över Lackarebäcksmotet och Mölndals bro. För att få flera att åka kollektivt även på relativt korta resor måste priset sänkas. Vänsterpartiet föreslår ett tätortskort med ett pris på 300 kr som gäller inom en radie av 2 km från Mölndals bro. Inom detta område finns stora bostadsområden som Bifrost, Åby, Solängen, Rävekärr, centrala Mölndal, Enerbacken och Stensjön samt de stora verksamhetsområdena i Lackarebäck, Mölndals centrum, Åbro, Krokslätt och Jolen.

Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion om att SJ skall starta en tåglinje genom Halland som stannar i Mölndal och åker direkt till Stockholm utan att stanna i Göteborg. Göteborg är en säckstation som gör att genomgående tåg inte kan passera vilket tvingar fram tidskrävande tågbyten. SJ har svarat att en direktlinje över Halland direkt till Stockholm är intressant och att de tänker starta en sådan linje i framtiden. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva denna fråga.

Vänsterpartiet är också en stark förespråkare av en tågtunnel, den så kallade Västlänken under Göteborg. Då kan man få genomgående pendeltåg exempelvis mellan Alingsås, Lerum, Göteborg, Mölndal och Kungsbacka.

En politik för bostäder

Vänsterpartiet vill bygga blandade bostadsområden med lägenheter, radhus och villor. Det är viktigt idag att bygga hyresbostäder till rimliga priser så att vanliga inkomsttagare och ungdomar har råd att betala hyran. För att fördela lägenheterna rättvist vill vi införa en bostadsförmedling. Vi vill också att kommunen går i borgen för de unga och andra som inte har en fast inkomst så att bostäderna blir en rättighet för alla.

De borgerliga partierna har försökt sälja Förbo. Vi vill behålla de kommunalt ägda bostadsföretagen. De kommunala bostadsföretagen håller tillbaka hyrorna och är de viktigaste bostadspolitiska redskapen i Mölndal. Kommunen ger borgen för lån i kommunens bostadsföretag. Räntan och andra kostnader blir lägre. Den borgerliga gruppen vill avskaffa den kommunala borgen. Banker och staten vinner medan hyresgästerna betalar.

Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet tar stor hänsyn till miljön. Därför är det viktigt att planera bostäder där det finns kollektivtrafik och skolor. De nya bostäderna skall vara energisnåla och miljövänliga.

Vänsterpartiet anser att stadsplanen ändras så att kolonistugeområdet i Kållered kan bli ett åretruntboende.

Mölndals centrum – ett levande centrum

Vänsterpartiet står bakom satsningen på ett attraktivt Mölndals centrum. Det är viktigt att det blir ett nytt kulturhus med bibliotek och vuxenutbildning. Mölndals Kulturskola f. d Musikskolan har lokaler som inte får användas efter 2010 då de inte är tillgängliga för personer med funktionshinder. Vårt första alternativ är att kommunen köper ”Folkets hus” i centrala Mölndal. Därmed kommer barn och unga från hela kommunen få lätt att med kollektivtrafik ta sig till Kulturskolan. Vi vill att torghandeln flyttas tillbaka till Alberts torg.

Sommarjobb

Mölndals stad anordnar sommarjobb för ungdomar. Sommarjobb är ett sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet, nya erfarenheter och referenser för framtiden. Därför är det viktigt att Mölndals stad och kommunens olika bolag anställer fler ungdomar under sommaren.

Energi och miljö

Vänsterpartiet anser att det är möjligt att få bort oljeeldandet helt i Mölndals stads egna fastigheter under nästa mandatperiod. Kommunen skall fortsätta att ha en energirådgivare anställd. Tidigare har de borgerliga partierna försökt sälja Mölndals Energi vilket vänsterpartiet gjort stort motstånd mot. En fortsatt kraftig utbyggnad av fjärrvärmen är viktigt för att både kunna lösa våra lokala miljöproblem och även bidra till att minska de växande globala miljöhoten. Det nya kraftvärmeverket kommer att eldas med biobränslen vilket är ett krav från vänsterpartiet.

Den dåliga luften i Mölndal beror till stor del på väg E6 och på Söderleden. Dessa är statliga vägar som vägverket har ansvar för. Därför anser vänsterpartiet att Mölndals stad skall ta initiativ till en ny ”Göken” för att förmå staten att betala en förlängning av spårvägen samt utbyggnad av gång- och cykelnätet i Mölndal.

Det är för att vi kämpar för en rättvis och solidarisk värld som vi röstar på vänsterpartiet den 17 september. Vi har en politik värd att kämpa för

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv