Satsningar på ungdomar, invandrade och äldre

En ekonomisk politik för sysselsättning och rättvis fördelning genomsyrar vårbudgeten. Den svenska ekonomin befinner sig i en uppgång. Exporten, investeringarna och hushållens konsumtion utvecklas positivt. De offentliga finanserna är starka och stabila. Vi ser tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp
2006-04-18

En sammanfattning av vårbudgeten 2006

Inledning

En ekonomisk politik för sysselsättning och rättvis fördelning genomsyrar vårbudgeten. Den svenska ekonomin befinner sig i en uppgång. Exporten, investeringarna och hushållens konsumtion utvecklas positivt. De offentliga finanserna är starka och stabila. Vi ser tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt.

Men vi konstaterar samtidigt att det finns grupper som inte får del av den goda konjunkturen. Därför görs riktade satsningar i vårbudgeten för att bland annat pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten, förbättra integrationen och få fart på bostadsbyggandet.

Vårbudgeten är den 15:e budgetöverenskommelsen mellan v, s och mp. Förutom riktade insatser, så avsätter partierna pengar för en rad propositioner som vi förhandlat om tidigare under våren. Det handlar bland annat om folkbildning, en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen och första steget i en tandvårdsreform.

Trots kraftfulla satsningar är statens reserv, budgeteringsmarginalen, cirka tre miljarder kronor i år.

Några beslut i korthet:
• Studiemedlet höjs 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden (100 kronor i bidrag och 200 kronor i lån).
• Studiebidraget höjs med 100 kronor till 1 050 kronor i månaden.
• 1 000 plusjobb för arbetslösa ungdomar.
• 1 300 nya studentbostäder genom ökat investeringsbidrag, 100 miljoner 2007, 50 miljoner 2008.
• 1 000 resurspersoner med utländsk bakgrund anställs på skolor där behoven är som störst.
• Kommunerna får höjd ersättning för flyktingmottagande
• Sammanlagt 500 miljoner satsas åren 2007 och 2008 på barn- och ungdomspsykiatrin.
• En miljardsatsning inleds för att förbättra vården och omsorgen om de äldre.
• Bostadstillägget för pensionärer höjs från 91 till 93 procent av boendekostnaden.
• 20 miljoner avsätts 2007 och 2008 för arbetet med den nationella handlingsplanen mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.

Förstärkta insatser för jobb och utbildning till ungdomar och invandrade

Vi kan se förbättringar på arbetsmarknaden. Trots detta finns stora problem för unga, invandrade och långtidsarbetslösa. Vänsterpartiet drev kravet att ungdomar ska kunna få plusjobb, detta sker nu från 1 juli i år. Dessutom görs regelförändringar som underlättar för unga att få del av olika åtgärder. Även för arbetslösa med utländsk bakgrund så görs en rad särskilda insatser.

Verket för innovationssystem, Vinnova, driver ett försök med bidrag till forskning och utveckling i små företag. Försöket har blivit en stor succé och pengarna räcker inte till. Från 2007 får projektet 100 miljoner varje år.

• 1 000 plusjobb riktas särskilt till ungdomar 20-24 år från 1 juli 2006.

• Bidrag till sökanderesor för ungdomar återinförs. Villkoret att allmänt anställningsstöd kan ges till ungdomar efter sex månaders arbetslöshet (tidigare 12) gäller även 2007. Arbetsgivare slipper betala finansieringsbidrag för arbetspraktikant vilket öppnar för fler praktikplatser.

• 500 lärlingsplatser i en treårig satsning för 20 miljoner årligen. Stöd till etablering av lärlingsutbildning i kommuner med låg andel elever med slutbetyg från yrkesprogram.

• 100 miljoner ges i år som stöd till kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb.

• 1 000 resurspersoner anställs vid 100 skolor i där behoven är som störst. Det handlar om pedagoger men också annan personal. De ska fungera som stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar kan gå ut skolan med fullständiga betyg.

• Satsningen på 1 000 platser i kvalificerad yrkesutbildning (KY) förlängs i två år, till 2008.

• 148 miljoner satsas 2007 på en förlängning av arbetsplatsintroduktion för invandrade, API.

• 300 personer får gå en ettårig kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen. En förvaltningsutbildning för ökad mångfald i statsförvaltningen förlängs, ytterligare 120 studenter med utländsk högskoleutbildning antas. Ett pilotprojekt startas med påbyggnadsutbildning för jurister med utländsk examen.

• 2 000 fler lönebidragsplatser till arbetshandikappade under andra halvåret 2006 och hela 2007.

• Satsning på unga funktionshindrades övergång från skola till arbetsliv. Samverkan mellan AMS, länsarbetsnämnder och skola.

• 250 nya tjänster i statens generationsväxling från 1 juli 2006. Sammanlagt 110 miljoner avsätts 2006 och 2007 för ytterligare kompetensöverföringsjobb, för att ersätta personal som går i pension.

• 150 nya ”SESAM-platser” inrättas i kultursektorn 2006 och 2007. Sedan tidigare har 650 platser inrättats i år. För detta avsätts 23 miljoner 2006 och 45 miljoner 2007.

• 11 000 nya platser skapas i de arbetsmarknadspolitiska programmen 2007 och 2008. För detta satsar staten drygt två miljarder per år.

• 400 miljoner satsas på folkbildningen. Pengarna ska finansiera studie-, bildnings- och kulturarbete på folkhögskolor och i studieförbund.

• 100 miljoner avsätts årligen till Vinnova från 2007 för att stödja forskning och utveckling i små företag genom programmet ”forska och väx”.

• ALMI tillförs 70 miljoner varje år för grundfinansiering från 2007 och 10 miljoner årligen 2007 och 2008 för samarbete med innovationsbron.

• Nutek tilldelas ytterligare 10 miljoner 2007 och 2008 för att stödja industriella utvecklingscentra, IUC, i syfte att utveckla befintliga produkter och skapa nya produkter.

• 20 miljoner satsas varje år 2007 och 2008 på Internationella företagarföreningen (IFS) och ALMI för stöd till invandrade svenskars företagande.

• Tidigare har program tagits fram för att stärka svenska nyckelbranscher. Denna satsning övervägs nu att utvidgas nu till att omfatta besöksnäring och övrig tjänstesektor.

Lägre fastighetsskatt för hushåll med låg inkomst

Hösten 2005 ändrades fastighetsskattens begränsningsregel vilket innebär att låginkomsttagare som bor i hus med högt taxeringsvärde inte behöver betala mer än fyra procent av inkomsten i fastighetsskatt. Det gällde taxeringsvärden upp till tre miljoner, nu höjs den gränsen till fem miljoner. I vårbudgeten föreslås också att fritidshus ska omfattas av begränsningsregeln. Men regeln gäller bara ett hus om hushållet både har en villa och en sommarstuga.

• Begränsningsregeln för fastighetsskatt ska gälla för taxeringsvärden upp till fem miljoner kronor och omfattar även fritidshus. Mellan nivåerna 3 och 5 miljoner kronor kommer en justerad begränsningsregel att tas fram.

• Borttagande av koldioxidskatten senareläggs till 1 jan 2007.

• Skatt på flygresor som beslutades hösten 2005 införs när EU-kommissionen ger klartecken på Sveriges statsstödsansökan. Skatten blir 94 kronor på en biljett för resor inom Europa och 188 kronor för resor utanför Europa.

• Avfallsförbränningsskatt för fossilt kol i hushållsavfall införs från 1 juli 2006.

• En översyn ska göras av Lex Uggla och nuvarande regelverk ska utvärderas. Dessutom ska den latenta skatteskulden vid förmögenhetsvärdering av ägares aktier i onoterade bolag, beaktas redan vid 2007 års taxering.

Välfärdssatsningar på studenter, äldre och tandvården

I vårbudgeten görs en rad insatser riktade mot grupper som har stora behov och som inte fått del av konjunkturuppgången. Nu påbörjas en studiemedelsreform, vi startar en tioårig miljardsatsning på äldreomsorgen och vi tar första steget i en tandvårdsreform.

Under förhandlingarna lyfte vi frågan om högskolestudenternas svåra situation. Många lever under socialbidragsnormen och tvingas låna pengar av släktingar eller jobba extra för att klara studietiden. Därför kräver vänsterpartiet att studiemedlen ska höjas med 1 500 kronor i månaden. Nu höjs studiemedlen den 1 juli i år med 300 kronor. Vi ville höja mer men socialdemokraterna och miljöpartiet sa nej.

Vänsterpartiet drev även kravet att de som har sjuk- och aktivitetsersättning, förtidspensionärer, skulle få höjt bostadstillägg, men vi fick inte igenom det.

• Studiemedlen höjs med 300 kronor i månaden (100 kronor i bidrag, 200 kronor i lån) 1 juli 2006. Detta är första steget i en större studiemedelsreform.

• Studiebidraget höjs med 100 kronor till 1050 kronor i månaden. Höjningen gäller retroaktivt från 1 april 2006.

• Investeringsbidraget för bostadsbyggande höjs med 100 miljoner till totalt 700 miljoner 2007. Ökningen öronmärks för byggande av cirka 1 300 studentbostäder. Studentbostäder har inte tidigare fått investeringsbidrag.

• 20 000 hyresgarantier inrättas. 100 miljoner avsätts årligen till kommunerna så att ungdomar och andra som saknar fast jobb ska kunna få en lägenhet. Detta eftersom hyresvärdar ställer ekonomiska krav/krav på fast anställning för att hyra ut lägenheter.

• För att förebygga hemlöshet bland psykiskt funktionshindrade satsas 20 miljoner per år på personliga ombud, 2007 och 2008. Socialstyrelsen får ökade resurser för projekt mot hemlöshet, 23 miljoner 2007 och 33 miljoner 2008.

• Barn- och ungdomspsykiatrin får ett riktat stöd, samtidigt som ett nationellt centrum inrättas för att förbättra stödet till unga som riskerar drabbas av psykisk ohälsa. För detta avsätts 250 miljoner 2007 och 250 miljoner 2008.

• 210 miljoner satsas på ett treårigt försök med att stärka vårdkedjan för ungdomar och stödja socialtjänsten i vissa bostadsområden.

• Bostadstillägget för pensionärer höjs från 91 till 93 procent av boendekostnaden upp till taket på 4 850 kronor i månaden. Höjningen gäller retroaktivt från 1 april 2006.

• En satsning inleds för att utveckla vården och omsorgen om de äldre. För att förbättra vården om de mest sjuka äldre, multisjuka och demenssjuka, satsas 600 miljoner 2006 och en miljard per år 2007 och 2008. Dessutom inrättas ett nytt investeringsstöd för att öka antalet platser i särskilt boende. Från 2007 satsas 250 miljoner per år.

• 500 miljoner avsätts 2007 och 1,7 miljarder 2008 för första steget i tandvårdsreformen. Alla ska ha råd undersöka tänderna var artonde månad, en undersökning ska kosta max 200 kronor. Steg två i tandvårdsreformen handlar om ett högkostnadsskydd för alla i tandvården.

Ökat stöd till flyktingmottagande

Under hösten 2005 enades samarbetspartierna om en målsättning som innebär att ingen ska tvingas att leva gömd i Sverige. Riksdagen fattade därför beslut om en tillfällig lag så att flyktingar som varit länge i Sverige och vars avvisningsbeslut inte har verkställts skulle få möjlighet till en ny prövning. Under 2006 kommer kommunernas flyktingmottagande därför att öka. För att de som får uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande när det gäller bostäder, utbildning och sysselsättning så får kommunerna mer pengar.

• Staten avsätter 600 miljoner i tilläggsbudgeten för kommunersättning för flyktingmottagande. Det är ett tillfälligt stöd med 20 000 kronor per person till kommuner som ökar flyktingmottagandet under 2006.

• Schablonersättningen vid flyktingmottagande höjs från 2007 med 10 000 kronor för vuxna. Pengarna betalas ut under två och ett halvt år vilket innebär 4 000 kronor per år.

• Arbetsförmedlingen startar ett försök med 2 000 personer där de tar ett samlat ansvar för att nyanlända invandrade snabbt ska komma i arbete.

• 2 000 SFI- och modersmålslärare får vidareutbildning i svenska som andraspråk och/eller alfabetisering.

Mer pengar till kollektivtrafik och klimatinvesteringar

Tack vare vänsterpartiet ökar satsningarna på miljöomställningen. Nya pengar tillförs det lokala arbetet med att minska klimatförstöringen och Rikstrafiken får mer resurser för att förbättra kollektivtrafiken. Dessutom görs insatser för att öka tillgängligheten till alternativa drivmedel för bilar.

• Rikstrafiken tillförs sammanlagt 100 miljoner per år, 2007 och 2008.

• 10 miljoner av Rikstrafikens 100 miljoner ges i bidrag till de fyra nordligaste länstrafikbolagen som stöd till kollektivtrafik i glesbygd

• Anslaget till klimatinvesteringar, KLIMP, ökar med 75 miljoner 2007 och 75 miljoner 2008 och 2008. Pengarna kan sökas som bidrag av kommuner och företag som vill investera för att minska påverkan på klimatet. Det kan röra allt från fjärrvärme till nya cykelbanor.

• 150 miljoner satsas på klimatinvesteringar för ökad tillgång till förnybara bränslen till bilar.

• 30 miljoner avsätts årligen 2007 och 2008 för att främja vindkraften.

• En satsning görs 2007 och 2008 för att öka exporten av ekologiska livsmedel.

• En miljard avsätts årligen 2007-2013 för landsbygdsutveckling. Program för landsbygdsutveckling, LBU, blir större kommande period, jämfört med nuvarande program. Dessutom tillförs ytterligare medel för att öka programmets omfattning. Det innebär bland annat ökade satsningar på miljö- och regionalpolitik.

• Internationella kemikaliesekretariatet får en förstärkning med en halv miljon 2006 för att stärka arbetet med att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

• Sammanlagt 50 miljoner avsätts 2007 och 2008 för Länsstyrelsernas arbete med rovdjursfrågor och akutgrupper, dessutom satsas på informationsinsatser om rovdjur samt på viltskadecentret vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Andra viktiga insatser i vårbudgeten 2006

• 2007 startar en fyraårig satsning på en handlingsplan mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. I vårbudgeten avsätts sammanlagt 20 miljoner för detta 2007 och 2008.

• 6 miljoner satsas på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, genom mottagningar för män som misshandlar kvinnor.

• Myndigheten för skolutveckling startar ett fyarårigt projekt för att fördjupa kunskaperna om olikheterna mellan flickors och pojkars resultat i skolan.

• 2006 får landets antidiskrimineringsbyråer 1 miljon i ökade bidrag, från 2007 ytterligare 4 miljoner per år i ökade resurser.

• DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, får ytterligare medel för att hantera en ökad mängd anmälningar.

• 1 miljon satsas 2006 för att motverka diskrimineringen av romer, i linje med den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter.

• HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, och brottsofferjouren för HBT-personer får mer resurser.

• 15 miljoner satsas på information till invandrade inför valet 2006.

• Riksteatern får ett riktat bidrag på 2 miljoner årligen de kommande tre åren till Open Jam, en satsning på scenkonst av och för ungdomar.

• Länsstyrelserna får höjda anslag 2007 och 2008 för att förbättra tillsynen av HVB-hem och familjevård. Länsstyrelserna får 10 miljoner per år 2007 och 2008.

• Transportbidraget tillförs 82 miljoner 2006 till följd av ökade godsvolymer.

• 200 miljoner avsätts för arbete med att trygga vaccinförsörjningen och höja beredskapen för en influensaepidemi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv