V-Munkedal utförde sitt årsmöte

Ur verksamhetsplan: ” Det är viktigt att göra sin röst hörd för att stärka demokratin och delaktigheten i samhället.
Vänsterpartiet i Munkedal behövs, vi kan – vi vill – vi skall segra!”

Verksamhetsplan 2006

Vänsterpartiet är sedan valet 1998 en etablerad politisk kraft i Munkedals kommun. Vi är idag, såväl av medborgarna som av andra politiska partier, respekterade och välansedda för den konsekventa och tydliga politik vi drivit. Att trots medlemstapp, politiska strider i partiet nationellt, fortsätta det lokala partiarbetet känns som ett ansvar framförallt mot de som valt att lägga sina röster på oss vid senaste valet. Det är viktigt att göra sin röst hörd för att stärka demokratin och delaktigheten i samhället.
Vänsterpartiet i Munkedal behövs, vi kan – vi vill – vi skall segra!

 Att medverka med lista i kommunvalet 17 september

 Att genomföra en valrörelse formad efter förutsättningar såväl ekonomiskt som medlemsmässigt

 Att stärka det lokala partiarbetet

 Att fortsätta verka kraftfullt och konsekvent som politisk kraft i Munkedals kommun för kommuninnevånarnas bästa.

 Att verka för ökad demokrati och delaktighet i samhället

Vänsterpartiet Munkedal 2006-03-27

Verksamhetsberättelse

Inledning

Vänsterpartiet nationellt, regional och lokalt befinner sig i en djup förtroendekris, internt och externt. Väljarundersökningar visar ett kraftigt minskat väljarstöd, men förlusten av aktiva medlemmar är för överlevnaden kanske det mest oroväckande. Vänsterpartiet Munkedal medlemsstatus var vid årsskiftet 9 betalande medlemmar, med sviktande medlemstal minskar möjligheter till ett aktivt utåtriktat arbete, partiarbetet blir eftersatt då aktiva medlemmars kraft åtgår att upprätthålla och driva parlamentariskt arbete. Skall Vänsterpartiet Munkedal även efter valet 2006 bli en drivande kraft i den lokala politiken behövs ett stort engagemang och ett fortsatt förtroendeskapande parlamentariskt arbete.

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Jan Alexandersson, Ordförande, Mikael Karlsson, kassör, Kerstin Wallsby, Birgitta Karlsson och Ove Göransson
De gruppmöten som hållits har varit för få och alltför sporadiska. De frågor som på dessa möten har behandlats har varit relaterade till det parlamentariska arbetet men också till det interna partifrågor samt valförberedande för kommande nationella, regionala och kommunala val .

Politik

Vänsterpartiet i Munkedal är fortsatt en del av den politiska majoriteten i Munkedal. Samarbetet med (S) är inte alltid helt lätt, vi är ett litet parti men trots allt så har samarbetet intensifierats och stärkts i samband med att (Kd) formellt lämnat samarbetet. Inflytande och delaktighet i viktiga frågor har varit tydligt.
Det ordförandeskap (V) har i folkhälsorådet har gett en hel del utrymme till aktiv politik och utspel i syfte att skapa debatt.
Vänsterpartiet i Munkedal har ofta synts i media och har goda relationer till de lokala redaktionerna viket underlättar om vi vill nå ut med ett politiskt budskap.

Övrigt

Vänsterpartiet i Munkedal har varit representerat i distriktsstyrelsens valberedning, Jan Alexandersson, samt ombud i representantskapet Västra Götaland, Kerstin Wallsby. 2006.03.27

P R O T O K O L L

Årsmöte Vänsterpartiet Munkedal

1. Mötet öppnades

2. Dagordning godkändes

3. a) Val av mötes ordförande Jan Alexandersson
b) Val av justeringsmän Kerstin Wallsby och Irene Barfoot Ekelund
c) Val av sekreterare Annika Alexandersson

4. Verksamhetsberättelse 2005 godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomiskberättelse föredrogs och lades till handlingarna

6. Revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

8. Verksamhetsplan 2005 föredrogs och godkändes
– valbudget skall sammanställas och medel skall äskas från distriktet
9. Val av Ordförande: Jan Alexandersson

10. Val av Styrelseledamöter Kerstin Wallsby, Mikael Karlsson
Revisorer Annika Alexandersson

11. Övriga frågor

12. Mötet avslutades

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv